برنامه ریزی استراتژیک بصورت پاورپوینت در 159 صفحه

عنوان تحقیق:برنامه ریزی استراتژیک مفهوم مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک هنروعلم تدوین,اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد بهبرنامه ریزی استراتژیک بصورت پاورپوینت در 159 صفحه|168212|sarzamindoost|مدیریت استراتژیک,پروژه مدیریتی,دانلود تحقیق آماده برای مدیریت,دانلود تحقیق برای مدیریت,دانلود پاورپوینت برای رشته مدیریت,پکیج جامع رشته مد
با ما همراه باشید با موضوع برنامه ریزی استراتژیک بصورت پاورپوینت در 159 صفحه

عنوان تحقیق:برنامه ریزی استراتژیک

مفهوم مدیریت استراتژیکمدیریت استراتژیک هنروعلم تدوین,اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد.مدیریت استراتژیک شامل سه بخش اصلی تدوین,اجرا و ارزیابی استراتژی می باشد.تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیتدوین استراتژیدر این مرحله ماموریت سازمان/ شرکت تعیین شده,عوامل خارجی و داخلی بررسی می شوند تا فرصت ها,تهدیدها,قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و بر اساس آنها اهداف و استراتـژیهای مختلف سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند.اجرای استراتژیدر این مرحله استراتژی های تعیین شده در مرحله تدوین بایستی به اجرا درآیند. برای اجرای استراتژی ابتدا اهداف و سیاست ها در راستای ماموریت و استراتژی ها تعیین شده و بر اساس آنها منابع سازمان تخصیص داده می شوند و سپس در ساختارمناسبی و با فرهنگ سازنده هدایت می شوند تا استراتژی ها به اجرا درآیند.ارزیابی استراتژیدر این مرحله تغییرات احتمالی عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی و اثرات احتمالی آنها بر ماموریت , اهداف و استراتژی ها و راه کارهای اجرایی بررسی می شود. هم چنین نحوه انجام هر کدام از مراحل تدوین و اجرای استراتژی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج به دست آمده و نحوه دستیابی به آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند تا انحرافات احتمالی شناسایی شده و در جهت رفع آنها اقدام شود.الگوی مدیریت استراتژیک...سطوح مدیریت استراتژیکفرایند مدیریت استراتژیک دارای سه سطح است ولی در سازمانهایی که کوچک بوده و از ساختار سخت تری برخوردارند ممکن است در دو سطح تعیین شوند.این سطوح شامل : 1- سطح کل سازمان 2-سطح بخشی/واحد تجاری استراتژیک/کسب و کار 3-سطح وظیفه ایسطح کل سازمانهدف از تدوین استراتژی در این سطح , هدایت کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع در آن است. سطح بخشیدر سازمانهای بزرگ در راستای ماموریت و استراتژی سطح کل سازمان برای هر قسمت ماموریت و استراتژی تعیین می شود . به این استراتژی ها استراتژی کسب و کار اطلاق می شود.سطح وظیفه ایدر این سطح بر اساس اهداف و استراتژی های سطوح بالاتر برای هر کدام از وظایف واحد های تجاری استراتژیک , استراتژی وظیفه ای تعیین می شود. مسئولیت بزرگ مدیران این بخش ها اجرای استراتژی است. سطوح مدیریت استراتژیکاستراتژهای سطح سازمانجهت هایی که سازمان باید تعقیب کنداستراتژی های سطح کسب و کار شیوه هایی عمده رقابت در هر یکاز بخش ها و فعالیت های اصلی سازماناستراتژی های سطح وظیفه ایشیوه هایی عمده رقابت درهریکاز بخش ها و فعالیت های اصلی سازمانبرای تدوین استراتژی از چارچوبی با عنوان چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده می شود. این چارچوب ابزار و روشهایی را ارائه می دهد که برای انواع سازمانها مناسب است و به استراتژیست ها کمک می کند تا استراتژی های ممکن را شناسایی , ارزیابی و گزینش کنند. مرحله شروع : تعیین و تهیه بیانیه ماموریت مرحله ورودی:شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (اطلاعات مورد نیاز) مرحله تطبیق یا مقایسه:مقایسه عوامل اصلی داخلی و عوامل اصلی خارجی با استفاده از ماتریس سوات(SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی (IE) برای شناسایی استراتژی ها در راستای ماموریت سازمان مرحله تصمیم گیری: ارزیابی استراتژی ها یانتخاب شده با استفاده از ماتریس QSPM ( گزینه های مختلف استراتژی شناسایی شده در مرحله قبل به شیوه عینی و بدون اعمال نظر شخصی مورد ارزیابی قرار می گیرد. چارچوب جامع تدوین استراتژیمرحله شروع تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مرحله تطبیق یا مقایسه ماتریس سوات؛ماتریس داخلی و خارجی مرحله تصمیم گیری ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمیفرایند انتخاب استراتژیانتخاب استراتژیک عبارت است از ارزیابی استراتژیهای مختلف و انتخاب بهترین آنها.نکته : در به کارگیری چارچوب جامع تدوین استراتژی باید یکپارچگی در قضاوت شهودی و تجزیه و تحلیل های منطقی را در نظر داشت.تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمانماموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر بیانگر هویت سازمان است. هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد دارای یک فلسفه یا ماموریت است. بیانیه ماموریت در واقع همان ماموریت سازمان است که به صورت مکتوب به اطلاع کلیه ذی نفعان سازمان می رسد.مشخصات ماموریت1-دارای قید زمانی و مکانی خاصی نیست. 2-ممکن است در عرض چند روز تغییر کند و یا برای مدتی طولانی بدون تغییر باقی بماند.( تغییر و یا عدم تغییر ماموریت سازمان به گردانندگان سازمان و عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر آن بستگی دارد.) 3-ماموریت سازمانها از نظر حجم , محتوا , شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوت هستند.ویژگیهای ماموریتمحصول( کالا یا خدمت) : مهمترین قسمت یک بیانیه ماموریت و هدف از تهیه آن اینست که برای همگان مشخص شود که شرکت چرا به وجود آمده است و به چه کاری مشغول است بنابراین در بیانیه ماموریت باید قید شود که محصولات عمده شرکت چیست ؟
مشتری:در بیانیه ماموریت باید مشخص شود که مشتریان شرکت چه کسانی هستند؟و ما به چه کاری مشغول هستیم ؟ ( چه کالایی را تولید و یا چه خدمتی را ارایه می کنیم )و این کالاها برای په کسانی هستند؟
بازار:در بیانیه ماموریت باید مشخص شود که بازار هدف شرکت چیست؟ در چه نوع بازارهایی فعالیت می کند و یا به چه بازارهایی می خواهد وارد شود و محدوده و گستردگی جغرافیایی آن چقدر است.بنابراین باید در بیانیه ماموریت سازمان نوع و گستردگی بازارها مشخص شده و معلوم شود که شرکت د رکجا رقابت می کند. فن آوری: شرکت باید با درنظر گرفتن وضعیت محیط,بازار,رقبا,مشتریان و سایر عوامل تکنولوژی مناسب برای تولید و ارایه خدماتی قابل رقابت در بازرا را انتخاب کند.هم چنین شرکت باید نوع تکنولوژی مورد استفاده خود را در بیانیه ماموریت عنوان کند. ...159 صفحهپاورپوینت