پروژه پاورپوینت آب در بتن

روش ساده ای که برای بررسی سلامت آب جهت اختلاط در بتن به کار میرود مقایسه زمان گیرش سیمان و مقاومت نمونه های مکعبی ملات های ساخته شده با آب مشکوک و آب مناسب بتن ریزی می باشد. استاندارد BS 3148 تغییر و افت مقاومت تا 10 درصد را در آزمایش بالا مجاز می داپروژه پاورپوینت آب در بتن|1842990|sarzamindoost|,آب در بتن, عمران,پاورپوینت,
با ما همراه باشید با موضوع پروژه پاورپوینت آب در بتنروش ساده ای که برای بررسی سلامت آب جهت اختلاط در بتن به کار میرود مقایسه زمان گیرش سیمان و مقاومت نمونه های مکعبی ملات های ساخته شده با آب مشکوک و آب مناسب بتن ریزی می باشد.

استاندارد BS 3148 تغییر و افت مقاومت تا 10 درصد را در آزمایش بالا مجاز می داند. چنین آزمایشهایی برای آبهایی که هیچ سابقه معینی از آنها در دست نیست و آبهایی که مواد محلول آنها بیش از 2000ppm و یا کربناتها و بی کربناتهای قلیایی آنها بیش از 1000ppm باشد توصیه نمیگردد.به هنگام برخورد با مواد جامد غیر محلول در آب نیز می توان از آزمایشهای فوق استفاده نمود

در قالب پاور پوینت

در 11 صفحه