بررسي بتن سبک و توليد و مزاياي آن

بتن سبک (LightWeight Concret) چکيده با گسترش استفاده از بتن سبک در سراسر دنِِِِِِيا بوِِِِِِيژه در کشورهاِِِِِِي پِِِِِِيشرفته و شکل گِِِِِِيرِِِِِِي آِِِِِِيين نامه هاِِِِِِي اجراِِِِِِيي آنها، متاسفانه اِِِِِِين نوع بتن که داراِِِِِِي قابلِِِِِِيت بررسي بتن سبک و توليد و مزاياي آن|30011758|sarzamindoost|بررسي بتن سبک و توليد و مزاياي آن
با ما همراه باشید با موضوع بررسي بتن سبک و توليد و مزاياي آنبتن سبک (LightWeight Concret)

چکيدهبا گسترش استفاده از بتن سبک در سراسر دنِِِِِِيا بوِِِِِِيژه در کشورهاِِِِِِي پِِِِِِيشرفته و شکل گِِِِِِيرِِِِِِي آِِِِِِيين نامه هاِِِِِِي اجراِِِِِِيي آنها، متاسفانه اِِِِِِين نوع بتن که داراِِِِِِي قابلِِِِِِيت هاِِِِِِي منحصر به فردِِِِِِي مِِِِِِي باشد در کشورمان هنوز شناخته شده نِِِِِِيست؛ در اِِِِِِين مقاله سعِِِِِِي برآن شده تا با معرفِِِِِِي انواع اِِِِِِين بتن کارا، جامعه ساختمانِِِِِِي بِِِِِِيش از پِِِِِِيش با بتن سبک و موارد کاربرد آن آشنا شوند.لغات کلِِِِِِيدِِِِِِي: بتن، بتن سبک،بارمرده، بتن سبک سازه اِِِِِِي، بتن کفِِِِِِي ، Cellular Lightweight Concrete(CLC)، Autoclaved Aerated Concrete(AAC)،Autoclaved Cellular Concrete (ACC) ، Lec

مقدمه:بِِِِِِي شک، بشر زمانِِِِِِي پِِِِِِيشرفت و تمدن را تجربه کرد که براِِِِِِي مدتِِِِِِي طولانِِِِِِي، در محل مشخصِِِِِِي سکونت ِِِِِِيافت؛ دِِِِِِيگر توان بشر صرف مهاجرت هاِِِِِِي طولانِِِِِِي نمِِِِِِي شد و براِِِِِِي برطرف کردن مشکلات به راه حلهاِِِِِِي تازه و افکار تازه اِِِِِِي روِِِِِِي آورد. براِِِِِِي ماندگار شدن در مکانِِِِِِي ثابت، بدون شک، داشتن خانه ِِِِِِي مناسب دقدقه اصلِِِِِِي آنها بوده، خانه اِِِِِِي که آنها را در برابر بلاِِِِِِياِِِِِِي طبِِِِِِيعِِِِِِي، حمله وحوش و حتِِِِِِي بِِِِِِيگانگان محافظت کند؛ پِِِِِِيشِِِِِِينِِِِِِيان با توجه به اِِِِِِين که امکانات حمل و نقل محدودِِِِِِي داشتند، براِِِِِِي اِِِِِِين منظور از مصالح در دسترس استفاده مِِِِِِي کردند: چوب، سنگ، گل، پوست احشام و...