بررسی استان قزوین و مطالعات طبیعی و فرهنگی و سیاسی آن

1 1 موقيعت جرافيايي و سياسي استان قزوين با مساحتي در حدود 15821 كيلومتر مربع در حوزه مركزي ايران بين 48 درجه و45 دقيقه تا 50 درجه و 50 دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 37 دقيقه تا 36 درجه و45دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است . اين استان از شمال به استان هاي مبررسی استان قزوین و مطالعات طبیعی و فرهنگی و سیاسی آن|30013206|sarzamindoost|بررسی استان قزوین و مطالعات طبیعی و فرهنگی و سیاسی آن
با ما همراه باشید با موضوع بررسی استان قزوین و مطالعات طبیعی و فرهنگی و سیاسی آن

1 1 موقيعت جرافيايي و سياسياستان قزوين با مساحتي در حدود 15821 كيلومتر مربع در حوزه مركزي ايران بين 48 درجه و45 دقيقه تا 50 درجه و 50 دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 37 دقيقه تا 36 درجه و45دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است . اين استان از شمال به استان هاي مازندران و گيلان ، از غرب به استان هاي زنجان و همدان ، از جنوب به استان مركزي و از شرق به استان تهران محدود است.بر اساس آخرين تقسيمات كشور ( سال1380) استان قزوين داراي 4 شهرستان " قزوين، آبيك ، تاكستان و بوئين زهرا " 18 بخش ، 44 دهستان ، 17 شهر و 1543 آبادي است . 921 آبادي استان داراي سكنه و 622 آبادي خالي از سكنه هستند.2 1 موقعيت اجتماعي: جمعيت استان بر اساس نتايج سرشماري سال 1375 برابر 968252 نفرشامل 491111 نفر مرد و 477141 نفر زن در قالب 197969 خانوار است. با توجه به اينكه 37/52% از جمعيت را افراد زير 19 سال تشكيل مي دهند ، جامعه انساني استان از ساختار جواني برخوردار است . حدود 5/43% از جمعيت استان در سن اشتغال قرار دارند . 61% جمعيت در مناطق شهري و 39% در روستاها زندگي مي كنند.3 1 منابع آب: آب هاي سطحي استان عمدتاً در حوزه آبريز شمالي ( سفيد رود ) و جنوبي ( شور) جاري مي گردد و در حال حاضر منابع آب زير زميني شامل 2725 حلقه چاه عميق ، 2924 حلقه چاه نيمه عميق ، 305 رشته قنات و 696 چشمه مي باشد كه مجموع حجم تخليه آنها در سال 1375 ، حدود 92/1505 ميليون متر مكعب بوده است.4 1 كشاورزي و منابع طبيعيسطح اراضي داراي قابليت كشاورزي در استان حدود 470 هزار هكتار سطح مراتع 950 هزار هكتار و جنگل ها در بخش هاي الموت ، طارم سفلي و رودبار شهرستان به صورت درختان پراكنده و نامنظم از انواع ارس ، زالزالك ، بلوط ، گردوي وحشي ، بادام كوهي و پسته وحشي است كه از ذخاير ژنتيكي محسوب مي شوند.استان قزوين با داشتن امكانات آبي و خاكي و اقليم مناسب جزء قطب هاي مهم كشاورزي كشور محسوب مي گردد . سطح اراضي زير كشت استان در سال زراعي 80 1379 حدود 256826 هكتار بوده است كه شامل 74% زراعت و 26 % باغ مي باشد . 63% اراضي به صورت آبي و 37 5 به صورت ديم كشت مي گردد.2 معرفي اجمالي شهرستان آبيك1 2 بررسي موقعيت شهرستان در استانشهرستان آبيك يكي از شهرستان هاي چهارگانه استان قزوين مي باشد كه در قسمت شرق استان قرار گرفته است . اين شهرستان از قسمت شمال و غرب به شهرستان قزوين و از قسمت جنوب به شهرستان بوئين زهرا و از قسمت شرق به استان تهران محدود مي شود.3 شناسايي روستاي چناسك1 3 موقعيت جغرافيايي و سياسيروستاي چناسك در دهستان كوهپايه غربي ، بخش مركزي و شهرستان آبيك واقع شده اسن . اين روستا از جنوب به فاصله 1 كيلو متري به روستاي شكرناب از شمال شرق به فاصله 4 كيلو متري به روستاي ساتين دره و 7 كيلوكتري روستاي امرودك قرار گرفته . اين روستا در شمال غرب شهر آبيك و شمال شرق شهر قزوين واقع شده و فاصله آن تا شهر آبيك حدود 50 كيلو متر و تا شهر قزوين 38 كيلو متر است.

3 وجه تسمه روستابراساس رأي زني از طريق ريش سفيدان و شوراي محل ، وجه تسمه مشخصي براي روستا به دست نيامده اما بر اساس آنچه اهالي روستا از روي بي اطلاعي اظهار نموده اند چون روستا در منطقه كوهستاني و شيب تند قرار گرفته و عبور و مرور دشوار مي نموده اهالي هنگام رفت وآمد زمين مي خوردند و اظهار مي كردند اين آبادي نحس است نام نحس از همان زمان روي اين آبادي مانده و در اثر مرور زمان نام چه نحس به علت ثقل تغيير يافته و كم كم به چناسك تبديل شده است.

3 3 تقسيمات سياسيبر اساس تقسيمات سياسي در سال 1365 ، روستاي چناسك به همراه 60 آبادي ديگر ، روستاهاي دهستان كوهپايه را تشكيل مي داده اند كه شامل دهستان هاي زياران ، كوهپايه شرقي و كوهپايه غربي فعلي بوده است.ولي طبق آخرين تقسيمات كشوري در سال هاي 1375 و 1380 تا كنون ، روستاي چناسك جزو دهستان كوهپايه غربي بخش مركزي شهرستان آبيك مي باشد.4 منابع آبمنابع آب شهرستان آبيك به دو دسته كلي آب هاي سطحي و آب هاي زيرزميني تقسيم مي شدو كه جهت مصارف كشاورزي يا شرب مورد استفاده قرار مي گيرند.1 4 آب هاي سطحيدر ارتباط با آب هاي سطحي شهرستان آبيك بايد گفت رودخانه مهمي در اين شهرستان جاري نيست و منبع آب هاي سطحي آن در بخش شمال شهرستان كه قسمت كوهستاني است از چشمه سارها و رودخانه هاي كوچك كه اغلب فصلي است تأمين مي شود.شاخه هايي از اين رودخانه هاي كوچك عبارتند از رودخانه طيخور بهجت آباد ، ناصر آباد و رودخانه علي بايي ، يانس آباد تا حاجي تپه و ديگري نودوز قطبي ميان تا هلال رود و مدام آباد به علاوه كانال سد طالقان نيز كه از سد طالقان جدا و از زياران دالاسرود، تازه آباد ،خزينه آباد و از شمال شهرستان گذشته و وارد شهرستان قزوين مي شود را مي توان از منابع آب سطحي شهرستان محسوب كرد .