نمونه قرارداد و موافقت نامه ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوك

ماده 1 موضوع موافقت نامه موضوع موافقت نامه درخصوص ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوك كه شامل: .................................................................................................................................................................نمونه قرارداد و موافقت نامه ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوك|30013660|sarzamindoost|نمونه قرارداد و موافقت نامه ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوك
با ما همراه باشید با موضوع نمونه قرارداد و موافقت نامه ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوك

ماده 1 موضوع موافقت نامهموضوع موافقت نامه درخصوص ساخت و اجراي سقف تيرچه و بلوك كه شامل:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مقادير كار: طبق نقشه موجود و گفته كارفرما حدودا.................................. كه متراژه دقيق آن بعد از اتمام بتون از روي سقف متراژ مي شود.ماده 2 شرايط فني و مشخصات سقف تيرچه و بلوكمشخصات فني تيرچهشماره دهنه(m) ميلگرد پائين ميلگرد تقويتي ميلگرد بالا زيگزال تعداد متراژ12مشخصات سنال: .............................................. كه به عهده...........................................................مشخصات اودكا: ميلگرد.............................................. كه به عهده ..............................................مشخصات ممان منفي و زوئن: ميلگرد..................................كه به عهده ........................................مشخصات ميلگرد حرارتي: ميلگرد..................................... كه به صورت........... بسته مي شود و به عهده..............................................مشخصات كلاف روي ديوار: ميلگرد....................................، خاموت با ابعاد........................ كه به عهده..............................................ماده 3 مبلغ موافقت نامه