بررسی و تحلیلی ژئو اکونومی و تأثیر ژئو اکونومی بر امنیت ملی ایران

عنوان فصل اول : کلیات تحقیق 1 1 مقدمه 2 2 طرح مسئله 3 1 روش تحقیق 4 1 فرضیات تحقیق 5 1 سوالات تحقیق 6 1 ساختار تحقیق 7 1 منابع تحقیق و محدودیتها فصل دوم : ادبیات تحقیق 1 2 جغرافیای انسانی ایران 2 2 جغرافیای طبیعی ایران 3 2 جایگاه و ویژگیهای ژئو پولیتبررسی و تحلیلی ژئو اکونومی و تأثیر ژئو اکونومی بر امنیت ملی ایران|30014507|sarzamindoost|بررسی و تحلیلی ژئو اکونومی و تأثیر ژئو اکونومی بر امنیت ملی ایران
با ما همراه باشید با موضوع بررسی و تحلیلی ژئو اکونومی و تأثیر ژئو اکونومی بر امنیت ملی ایران

عنوانفصل اول : کلیات تحقیق1 1 مقدمه2 2 طرح مسئله3 1 روش تحقیق4 1 فرضیات تحقیق5 1 سوالات تحقیق6 1 ساختار تحقیق7 1 منابع تحقیق و محدودیتهافصل دوم : ادبیات تحقیق1 2 جغرافیای انسانی ایران2 2 جغرافیای طبیعی ایران3 2 جایگاه و ویژگیهای ژئو پولیتیکی ایران4 2 کلیات جغرافیای سیاسی ایرانفصل سوم : یافته های تحقیق1 3 تعاریف مختلف از مفهوم امنیت2 3 ژئواکونومی، تعریف و واژه شناسی3 3 قرن بیست و یکم و پدیده ای بنام ژئواکونومی4 3 قابلیتها و برتریهای ژئواکونومی ایران5 3 باز تعریف تعاملات نظام بین الملل بر مبنای ژئواکونومی6 3 انرژی ابزار اعمال قدرت در قرن بیست و یکم7 3 تحلیل ژئواکونومیک برخی از بحرانهای جهان معاصر8 3 ژئواکونومی و تعامل آن با امنیت ملی ایران9 3 حوزه کارکردی وسیع ژئواکونومی در معادلات سیاسی معاصرفصل چهارم: ارزیابی و اثبات فرضیاتفصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات1 5 جمع بندی2 5 نتیجه گیری3 5 پیشنهادات4 5 فهرست منابعفصل اولکلیات تحقیق1 1 مقدمهانتخاب موضوع ژئواکونومی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از جنبه های گوناگونی قابل بررسی و تعمق می باشد.اما بدون شک یکی از دلایل آن تبیین و آشکار کردن زوایای پنهان نظام بین الملل و تعاملات اقتصادی آن در دوران حاضر و نیز نقش عوامل تاثیر گذار در حوزه های مختلف جغرافیایی می باشد. ارزیابی بسیاری از حرکات بین المللی و توجیه دیپلماتیک و ژئو پولیتیکی آنها بدون شناخت تغییرات قواعد بازی و ورود پارامتر ها و متغیر های جدید به این عرصه مانند اقتصاد و انرژی کاری بس دشوار و ممکن است تبعات منفی را متوجه منافع و امنیت ملی کشور ها نماید. اگر بتوانیم این متغیر ها را درک کرده و از آنها در جهت تبدیل تهدید ها به فرصت بهره بهنگام برده و زیر بنای گرایشات و اختلافات بین المللی را در یابیم شاید بتوان گفت به نقطه ی عطف و سرنوشت سازی رسیده ایم که امکان بهره وری بهینه از تمام مزایای ژئوپولتیک و منابع انرژی کشور خود در راستای رسیدن به اهداف امنیتی و پایدار را پیدا کرده ایم و ضمن شرکت فعالانه در روند تحولات جهانی نقش مثبت و منحصر بفرد خویش را ایفاء نماییم. این رساله نخست بدلیل وسعت حوزه ی موضوع و دوم کمبود منابع موجود در کشور نمی توانست خالی از اشکال باشد و نیست اما امید که در این قلمرو نو توانسته باشد روشنگری هرچند در مقیاس اندک و در حد توان کرده باشد . نکته آخر اینکه در نگارش این رساله بر توجه به عدم ورود به حوزه های موضوعی مشابه و جلوگیری از پراکندگی مطالب برای تلخیص و حصول نتیجه ی مشخص تاکید خاصی شده است.