بررسی کامل مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی کامل مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب دارای 120صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل: word تعداد صفحات: 120 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرابررسی کامل مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب|31021053|sarzamindoost|بررسی کامل مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب ,بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب ,بررسی, مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه است
با ما همراه باشید با موضوع بررسی کامل مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی کامل مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
دارای 120صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 120 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

چکیده
با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نمايد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوري گرديده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.

فهرست مطالب
عنوان
پيشگفتار 1
فصل اول:کلیات تحقیق 3
1-1 مقدمه 4
1-2. بیان مسئله 4
1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق 6
1-4.اهداف تحقیق 7
1-5.فرضیه های تحقیق 7
1-6.متغیرهای تحقیق 8
1-7.روش تحقیق 8
1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق 9
1-9.جامعه آماری و نمونه گیری 9
1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها 9
1-11.قلمرو تحقیق 10
1-12.تعاریف عملیاتی 10
1-13.محدودیتهای تحقیق 14
1-14.جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 14

فصل دوم:پیشینه تحقیق 15
2-1 مقدمه 16
2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی 17
2-2-1-تعاریف بودجه 17
2-2-2-مقاصد بودجه بندی 18
2-2-3-وظایف بودجه بندی 18
2-2-4-روشهای بودجه بندی 19
2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی 24
2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی 25
2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی 25
2-3. عوامل بودجه بندی 26
2-3-1-عوامل محیطی 27
2-3-2-عوامل فنی-فرایندی 31
2-3-3-عوامل انسانی 37
2-4.مبانی نظری بودجه عملياتي 42
2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی 42
2-4-2-چرا بودجه عملیاتی 44
2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی 45
2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی 46
2-4-4-1-کانادا 46
2-4-4-2-انگلیس 48
2-4-4-3-امريكا 50
2-4-4-4-ايرلند 54
2-4-4-5 هلند 56
2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی 57
2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال 58
2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا 60
2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج 60
2-5 نتايج و جمع‌بندي 70

فصل سوم: روش تحقیق 73
3-1.مقدمه 74
3-2.روش تحقیق 74
3-3.اهداف تحقیق 75
3-4.فرضیه های تحقیق 75
3-5.متغیرهای تحقیق 76
3-6.جامعه آماری 77
3-7. نمونه‌گيري 77
3-8.روش گردآوری اطلاعات 79
3-9.روایی 80
3-10.پایایی 81
3-11- روش آزمون فرضیه ها 82
3-12 خلاصه و جمع‌بندي 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 87
4-1 مقدمه 87
4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه 87
4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی 91
4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول 92
4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم 95
4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم 98
4-7 نتیجه فصل 105
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 106
5-1.نتیجه گیری کلی 107
5-2.پیشنهادها 109

فهرست جدول ها
عنوان
جدول 2-1 : مزايا و معايب سيستم بودجه‌بندي عملياتي و سنتي 26
جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در ايران 70
جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در خارج 72
جدول 3-1 : جامعه آماري و حجم نمونه آماري 79
جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان يزد 88
جدول 4-2 : مدرك تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد 89
جدول 4-3 : رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد 90
جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول 93
جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول 94
جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم 96
جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم 97
جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم 99
جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم 100
جدول 4-10 : اولويت بندي عامل انساني بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن 101
جدول 4-11 : اولويت بندي عامل فني‌وفرآيندي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن 102
جدول 4-12 : اولويت بندي عامل محيطي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن 103
جدول 4-13 : رابطه بين رشته، تحصيلات و تجربه با عوامل مديريتي 104
جدول 4-14: نتايج مربوط به فرضيه‌ها 105

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1: سوابق كاري كاركنان بانك سپه استان يزد 88
نمودار4-2: تحصيلات كاركنان بانك سپه استان يزد 89
نمودار4-3: رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد 90