پاورپوینت،هنر فلزی و گچبری دوره ساسانیان،50 اسلاید،powerpoint

این پاورپوینت در مورد هنر فلزی و گچبری دوره ساسانیان در 50 اسلاید در قالب پاورپوینت می باشد. •نقوش دوره ساسانی در طرح های هندسی، اشکال جانوری،پرندگان،گل و گياه و موجودات پنداری و اسطوره ای که برخی از آنها سابقه طولانی در فرهنگ ایرانی دارند با هدایت بپاورپوینت،هنر فلزی و گچبری دوره ساسانیان،50 اسلاید،powerpoint|31032691|sarzamindoost|هنر فلزی و گچبری دوره ساسانیان,هنر,هنر باستانی,گچبری,فلزکاری,دوره ساسانیان
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت،هنر فلزی و گچبری دوره ساسانیان،50 اسلاید،powerpoint

این پاورپوینت در مورد هنر فلزی و گچبری دوره ساسانیان در 50 اسلاید در قالب پاورپوینت می باشد.
•نقوش دوره ساسانی در طرح های هندسی، اشکال جانوری،پرندگان،گل و گياه و موجودات پنداری و اسطوره ای که برخی از آنها سابقه طولانی در فرهنگ ایرانی دارند با هدایت بخشی از باور و اعتقاد و جامعه پدید آمده اند. برای درک این پندارها و تجزیه و تحليل آنها بر اطلاعات کافی احتياج به دانش تاویل است. هنرمندان دوره ساسانی در نقش های نمادین بر روی اشيا فلزی نگاه به رمز و رازی دارند که بر اساس فلسفه وجودی فرهنگ و تمدن ساسانی پدید آمده اند. که در مواردی این فرهنگ به صورت اعتقاد و باور در گذشته دور و قبل از فرهنگ دوره ساسانی مورد توجه بوده است و به صورت یک اعتقاد و باور فرادادی در فرهنگ ساسانی جاری گردیده است.
•گچبری در دورة ساساني مقام مهمي در تزيینات داشته است. نقوش گیاهي پیش از آنکه در تزيینات گچ به کار روند در حجاریها، ظروف فل زی و سفالي باستاني وجود داشته اند و بیشترين سهم را در میان ديگر نگاره های گچبری اين دوره به خود اختصاص داده اند. هر کدام از اين نقوش از نظر معنا و مفهو در جای خود به منزلۀ نشانه های خاص تلقي شده و در برگیرندة عنصر مفهوميِ خاصي بوده اند. در هنر ساساني طرحه ای گیاهي تا آنجا ساده ميشدند که در عین تزيین نمايانگر منبع الهام و
•مفهوم مستقل و نمادين خود باشند. ازجمله مهمترين نقوشي که به آن پرداخته شده است، نقش نیلوفر، خرما، انار و انگور است که به نظر ميرسید دارای مفاهیمي نمادين باشند. بیشتر نمادها و نشانهای به کار رفتۀ مورد مطالعه، دارای مضامین مذهبي اند که برگرفته از مذهب حاکم در دورة ساساني است که تأثیر غیرقابل انکاری در خلق نمادهای اين دوره داشته است