طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه های شما چه شکلی است

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع درس: خانه های شما چه شکلی است اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایطرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه های شما چه شکلی است|32039782|sarzamindoost|طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه های شما چه شکلی است
با ما همراه باشید با موضوع طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه های شما چه شکلی است

معرفی طرح درس :

نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع درس: خانه های شما چه شکلی استاهداف :هدف کلی:از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اشکال خانه ها آشنا شوند.اهداف رفتاری:انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:1-کارکرد مکان های مختلف خانه را بدانند. (دانش)2- روی نقشه کتاب موقعیت مکانی فضاهای مختلف را تشخیص دهند و بیان کنند (درک فهم)3- در واقعیت بتوانند موقعیت مکان ها را (راست ، چپ) نسبت به یکدیگر تشخیص دهند و اندازه هر یک را با هم مقایسه کنند. (درک و فهم)3- نسبت به تغییر شکل خانه ها و تداوم نیاز به خانه درک مناسبی پیدا کنند و توضیح دهند (درک فهم)- فایل بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات :چهار صفحه