طرح درس روزانه قرآن پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید

عنوان : تمرین تشدید ( 1 ) مقطع : پایه ی سوم دبستان زمان پیش بینی شده : 30 دقیقه محل تدریس : کلاس درس تعداد فراگیران : 15 نفر روش تدریس : گروهی و فعال 2)هدف نویسی : اهداف کلی : آموزش قرآن هدف جزیی : تمرین تشدید (1) معرفی : طرح درس روزانه قرآن پایه سومطرح درس روزانه قرآن پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید|32039853|sarzamindoost|طرح درس روزانه قرآن پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید
با ما همراه باشید با موضوع طرح درس روزانه قرآن پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید

عنوان : تمرین تشدید ( 1 ) مقطع : پایه ی سوم دبستانزمان پیش بینی شده : 30 دقیقه محل تدریس : کلاس درستعداد فراگیران : 15 نفرروش تدریس : گروهی و فعال2)هدف نویسی : اهداف کلی : آموزش قرآنهدف جزیی : تمرین تشدید (1)

معرفی :

طرح درس روزانه قرآن پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید - کلاس سوم ابتدایی - بصورت ورد - تعداد صفحات : 5فهرست مطالب :

فهرست مطالبروش تدریس :هدف نویسی :اهداف کلی :هدف جزیی :اهداف رفتاری :وسایل مورد نیاز :رفتار ورودی :الف ) برقراری ارتباط :ب ) ارزیابی تشخیصی :ج )ارزیابی ورودی _ پرسش آغازین :د ) دیدن تکالیف :ن ) حضور وغیاب :ایجاد انگیزه :گام اول :گام دوم :گام سوم :گام چهارم :جمع بندی مطالب و رفع نواقص :ارائه ی تکالیف :ارزیابی پایانی :