طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: سوم ابتدایی موضوع درس: خانه شما کجاست؟ اهداف : فراگیران با نشانی و فواید آن آشنا شوند.(حیطه شناختی) طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟|32039857|sarzamindoost|طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟
با ما همراه باشید با موضوع طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس خانه شما کجاست؟

معرفی طرح درس :

نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعیپایه تحصیلی: سوم ابتداییموضوع درس: خانه شما کجاست؟اهداف :فراگیران با نشانی و فواید آن آشنا شوند.(حیطه شناختی)فراگیران نسبت به حفظ نشانی خانه ی خود علاقه مند شوند.(حیطه عاطفی)فراگیران بتوانند در موارد مختلف مثل نامه نویسی از نشانی خانه ی خود استفاده کنند.(حیطه روانی حرکتیازفراگیران انتظار می رود که بتوانند:نشانی دقیق خانه ی خود را بیان کنند.(شناختی- دانش)با دقت در مسیرخانه و مدرسه بتوانند بگویند درمسیرخود چه مکان هایی رامشاهده میکنند.(شناختی- دانش)روی نقشه یا یک کروکی ساده، مسر یامسیرهایی را دنبال کنند ومسیرهایی را معین کنند.(شناختی- دانش).

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات :پنج صفحه