طرح درس ملی روزانه قرآن چهارم ابتدایی درس سوره یوسف

معرفی طرح درس : عنوان طرح درس : سوره یوسف قرآن مقطع : پایه چهارم دبستان محل تدریس : کلاس درس اهداف : فعالیت های قبل از تدریس 1.آیات سوره یوسف 2. آموزش مفاهیم 3. دقت در تلفظ حرف «ح» 4. دقت کردن در علامت جمع و به کار گیری آن 5. انس با قرآن طرح درس ملی روزانه قرآن چهارم ابتدایی درس سوره یوسف|32039980|sarzamindoost|طرح درس ملی روزانه قرآن چهارم ابتدایی درس سوره یوسف
با ما همراه باشید با موضوع طرح درس ملی روزانه قرآن چهارم ابتدایی درس سوره یوسف

معرفی طرح درس :

عنوان طرح درس : سوره یوسف قرآنمقطع : پایه چهارم دبستانمحل تدریس : کلاس درساهداف :فعالیت های قبل از تدریس1.آیات سوره یوسف 2. آموزش مفاهیم 3. دقت در تلفظ حرف «ح» 4. دقت کردن در علامت جمع و به کار گیری آن 5. انس با قرآن در خانهالف) در حوزه شناخت: آشنایی بیشتر با داستان حضرت یوسف (ع) – آشنایی با برخی از کلمات تازه در این درسب) در حوزه باور و گرایش : تشویق بیشتر دانش آموزان به داستان های قرآنی و لذت بردن از آن هاج) در حوزه عمل و رفتار : بیان اهمیت حرف«ح» در قرآن و درست ادا کردن آندانش آموزان در این فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسند:1.رو خوانی و روان خوانی آیات سوره یوسف
  • آموختن علامت جمع

  • آموختن ده کلمه جدید قرآنی  • 4.ترجمه و ترکیب ها و عبارات قرآنی    5.ترجمه آیاتی از سوره یوسف    – بصورت ورد – تعداد صفحات : سه صفحه