طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس : طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی نام کتاب درسی: مطالعات اجتماعی پایه تحصیلی: ششم ابتدایی موضوع درس: چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ اهداف : آشنایی با عوامل گطرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی|32040266|sarzamindoost|طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
با ما همراه باشید با موضوع طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

معرفی طرح درس :طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایینام کتاب درسی: مطالعات اجتماعیپایه تحصیلی: ششم ابتداییموضوع درس: چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد ؟اهداف :

آشنایی با عوامل گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامیانتظار می رود که شاگردان بعد ازپایان درس بدانند :1.عواملی مانند دین اسلام ، تجارت و بازرگانی ، ترجمه و . . . موجب گسترش علوم در دوره ی اسلامی شد .
 • دو تن از امامانی که در توسعه علوم و تربیت دانشمندان دینی نقش به سزایی داشتند .

 • اسطرلاب وسیله ای است که در آن زمان با آن موقعیت ستاره ها و به دنبال آن قبله مشخص می شد .

 • ترجمه آثار علمی ملت های ایران و یونان به گسترش علوم کمک کرد .

 • فرمانروایان ، تجار و بازرگانان و صنعت کاغذ سازی چگونه به پیشرفت علمی مسلمانان کمک کرد .

 • دانشگاه ها ، کتاب خانه ها ، نظامیه ها ، رصدخانه ها و بیمارستان ها از جمله مراکز علمی جهان اسلام بوده است . • انتظار می رود دانش آموزان قبل از تدریس درس جدید بتوانند :  1.قلمرو متصرفات اسلامی را روی نقشه نشان دهد .
 • نام چند تن از دانشمندان مسلمان را بداند .

 • چند مورد از اختراعات دانشمندان مسلمان را بداند . • – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات :سه صفحه