پرسشنامه رشد پس از تروما/سانحه تدسچی و کالون 1996

این پرسشنامه توسط (تدسچی و کالون، 1996) برای اندازهگیری رشد پس از تروما طراحی شده است. یک ابزار خود سنجی شامل ۲۱ ماده است و فرد باید جوابهای خود را در یک مقیاس لیکرت شش درجهای (۰ = هیچ تغییری را تجریه نکردم تا ۵- تغییر خیلی زیادی را تجربه کردم) قرار پرسشنامه رشد پس از تروما/سانحه تدسچی و کالون 1996|32045294|sarzamindoost|روانشناسی و علوم تربیتی,آزمون ها و نمونه سؤالات
با ما همراه باشید با موضوع پرسشنامه رشد پس از تروما/سانحه تدسچی و کالون 1996این پرسشنامه توسط (تدسچی و کالون، 1996) برای اندازه‌گیری رشد پس از تروما طراحی شده است. یک ابزار خود سنجی شامل ۲۱ ماده است و فرد باید جوابهای خود را در یک مقیاس لیکرت شش درجه‌ای (۰ = هیچ تغییری را تجریه نکردم تا ۵- تغییر خیلی زیادی را تجربه کردم) قرار دهد. فرم اصلی این پرسشنامه از ۵ خرده مقیاس تشکیل شده است که عبارت از ۱) رابطه با دیگران‌، ۲) امکانات جدید، ۳) قدرت فردی‌، ۴) تغییرات روحی و ۵) ارزش زندگی‌ می‌باشد.دارای روایی و پایایی داخلی و خارجیدارای منابعدارای نمره گذاریسوالات 13 آیتم