دانلود مقاله isi با موضوع دانشگاه شما چه فرهنگی است؟ دانشگاه ها هر گونه حق دارند آموزش کارآفرینی؟

در قالب pdf و در 14 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل: فهرست مطالب: چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات قبلی روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها نتیجه گیری منابع Abstract Introduدانلود مقاله isi با موضوع دانشگاه شما چه فرهنگی است؟ دانشگاه ها هر گونه حق دارند آموزش کارآفرینی؟|32052293|sarzamindoost|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مقاله isi با موضوع دانشگاه شما چه فرهنگی است؟ دانشگاه ها هر گونه حق دارند آموزش کارآفرینی؟در قالب pdf و در 14 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مروری بر تحقیقات قبلی

روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها

نتیجه گیری

منابع

Abstract

Introduction

Literature review

Method

Results

References

موضوع انگلیسی :What culture is your university?

Have universities any right to

teach entrepreneurialism?

چکیده:خلاصه

هدف - هدف این مقاله بحث در مورد نیاز دانشگاه ها به توسعه است

فرهنگ کارآفرینی و ارزیابی نظرات دست اندرکاران آموزش عالی از فرهنگ دانشگاه

در حال کار هستند

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد - این تحقیق داده‌های تجربی جمع‌آوری‌شده از طریق پیمایش را فراهم می‌کند

ابزاری که در ابتدا برای یک مطالعه تحقیقاتی دکترا استفاده می شد. با این حال، این مقاله بر روی مجموعه سوالات مرتبط تمرکز دارد

به فرهنگ، که بر اساس مدل فرهنگ سازمانی ارائه شده توسط کوین در سال 1988 بود.

یافته‌ها - یافته‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از پاسخ‌دهندگان از یک جمعیت ناهمگن گزارش کرده‌اند

موسسات آموزش عالی عمدتاً پاسخ دادند که در یک نوع فرهنگی سلسله مراتبی کار می کنند

با گزارش بسیاری از نوع فرهنگی بازار. در حالی که پاسخ دهندگان از یک گروه همگن از یک مجرد

دانشگاه به طور عمده گزارش داد که آنها در یک نوع فرهنگی بازار محور با اصلی بعدی کار می کنند

مقوله فرهنگ طایفه ای بودن

محدودیت ها/پیامدهای تحقیق - جامعه مورد مطالعه به طور عمده گزارش شده است که وجود دارد

عمدتاً فرهنگ بازار در دانشگاه های انگلستان است. با این حال، این تحقیق به طور کامل بر روی

بنابراین، پاسخ دهندگانی که در بخش آموزش عالی انگلستان کار می کنند، تفاوت های بالقوه ای را که می تواند وجود داشته باشد نادیده گرفته است

در بازارهای نوظهور جهانی HE.

اصالت/ارزش - این مقاله درک اهمیت حیاتی نوآوری و

کارآفرینی در دانشگاه ها دانشجویان، دانش پژوهان، سیاست گذاران HE و شاغلین HE می توانند یک

طیف وسیعی از بینش ها به فرهنگ دانشگاه اشاره دارد و مطمئن باشید که عمدتاً بر بازار متمرکز هستند.

واژه‌های کلیدی کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، فرهنگ کارآفرینی،

موسسات آموزش عالی، فرهنگ بازار، فرهنگ دانشگاه

نوع کاغذ مقاله پژوهشی