مقاله 23 صفحه ای کاربردی تولید به‌هم‌پیوسته ترجمه شده خدمت شما عزیزان

در این بخش می توانید متن انگلیسی برق با ترجمه فارسی دانلود کنید. عنوان این متن انگلیسی با ترجمه فارسی رشته مهندسی برق " تولید بههمپیوسته " می باشد. متن انگلیسی برق با ترجمه فارسی قابل دانلود است. در ادامه می توانید بخشی از متن انگلیسی، و بخشی از ترجم مقاله 23 صفحه ای کاربردی تولید به‌هم‌پیوسته ترجمه شده خدمت شما عزیزان|324233|sarzamindoost|تولید به‌هم‌پیوسته,استاندار,توانیر,فارسی,مقاله,ترجمه,شده,جدیدترین,مقاله برق,برق,قدرت,راکتور,تولید برق,تحقیق برق,مقاله نوین,مقاله جدید برق,
با ما همراه باشید با موضوع مقاله 23 صفحه ای کاربردی تولید به‌هم‌پیوسته ترجمه شده خدمت شما عزیزان

در این بخش می توانید متن انگلیسی برق با ترجمه فارسی دانلود کنید. عنوان این متن انگلیسی با ترجمه فارسی رشته مهندسی برق " تولید به‌هم‌پیوسته " می باشد. متن انگلیسی برق با ترجمه فارسی قابل دانلود است. در ادامه می توانید بخشی از متن انگلیسی، و بخشی از ترجمه فارسی "تولید به‌هم‌پیوسته " را ملاحظه کنید.19 صفحه ورد

Introduction

In 191 9 there were some 570 separate electricity undertakings in the UK operating 430 generating stations. There was no national transmission system and so the generators were connected directly to distribution networks serving their local area. The 132 kV National Grid was then built which allowed larger, more efficient, generating stations to be used and electricity to be transmitted to remote loads. After nationalisation in 1948 the power system was developed using very large central power stations feeding a 275 kV or 400 kV supergrid which provided the bulk supplies to the distribution networks

مقدمه

در سال 1919 حدود 570 پروژه‌ی مجزای برق در انگلستان برای عملیاتی کردن 430 نیروگاه وجود داشت. در آن زمان، هیچ سیستم انتقال ملی وجود نداشت، به همین خاطر ژنراتورها به طور مستقیم به سیستم‌های توزیع ، که برق ناحیه‌ی خودشان را تامین می‌کردند، متصل می‌شدند. پس از آن شبکه‌ی ملی 132کیلوولت ساخته شد، که امکان استفاده از نیروگاه‌های بزرگتر و کارآمدتر، و انتقال برق به بارهای نواحی دوردست را محقق می‌کرد. پس از ملی‌سازی در سال 1948، سیستم قدرت با استفاده از نیروگاه مرکزی خیلی بزرگ که یک شبکه خیلی بزرگ 275کیلوولتی یا 400 کیلو ولتی را تغذیه می‌کرد، توسعه یافت، که برقِ بخش عمده‌ای از شبکه‌های توزیع را تامین می‌کرد...