تحقيق فرآيند توليد در سالن‌هاي مونتاژ شرکت ايران خودرو

مقدمه: * تاريخچه ساخت خودرو در ايران توليد خودرو در ايران به سال 1337 (1958 ميلادي ) بر مي‌گردد که در آن سال ظاهراً با 000/000/200 ريال سرمايه گذاري کارخانه مونتاژ «جيپ» احداث شده است . در آن زمان تمام اجزاي اين خودرو به صورت کيت (CKD) وارد و فقط عملتحقيق فرآيند توليد در سالن‌هاي مونتاژ شرکت ايران خودرو|34009935|sarzamindoost|تحقيق صنايع,رشته صنايع,دانلود تحقيق,كار تحقيقي صنايع,مهندسي صنايع,ايران خودرو,تحقيق فرآيند توليد در سالن‌هاي مونتاژ شرکت ايران خودرو,سالن توليد,فرآيند توليد خودرو,سالن مونتاژ ايران خودرو,سالن مونتاژ ماشين,فرآيند توليد در سالنهاي مونتاژ
با ما همراه باشید با موضوع تحقيق فرآيند توليد در سالن‌هاي مونتاژ شرکت ايران خودرو

مقدمه:
* تاريخچه ساخت خودرو در ايران
توليد خودرو در ايران به سال 1337 (1958 ميلادي ) بر مي‌گردد که در آن سال ظاهراً با 000/000/200 ريال سرمايه گذاري کارخانه مونتاژ «جيپ» احداث شده است . در آن زمان تمام اجزاي اين خودرو به صورت کيت (CKD) وارد و فقط عمليات مونتاژ در داخل انجام مي‌شد . سال 1339 شمسي آغازي براي خودروي سواري بود چون شرکت صنعتي «سايکا» در جاده آبعلي ساخته شد و تحت ليسانس شرکت فيات ايتاليا به مونتاژ فيات 1100 پرداخت .
طي سالهاي 1345 و 1346 دو واحد خودروساز ديگر اعلام موجوديت کردند و توليد پيکان در شرکت ايران خودرو (ايران ناسيونال سابق) و توليد اتومبيل ژيان در شرکت سايپا شروع شد . در سال 1346 شرکت چيپ (پارس خودرو فعلي) نيز اقدام به مونتاژ سواري آريا و شاهين کرد و بدين ترتيب سال 1346 سه شرکت خودروسازي در ايران وجود داشتند که تنوع نسبتاً زيادي از محصولات را عرضه مي‌کردند .

* فصل اول
* تاريخچه تأسيس شرکت ايران خودرو
شرکت سهامي عام کارخانجات صنعتي ايران خودرو با هدف انجام امور توليدي و صنعتي براي تأسيس کارخانجات اتوبوس سازي و ساخت قطعات و لوازم مختلف اتومبيل و توليد محصولاتي از اين قبيل در تاريخ 27- مرداد- 1341 با سرمايه اوليه 000/000/100 (يکصد ميليون) ريال و تعداد يک هزار سهم يک هزار ريالي به ثبت رسيد و از مهر ماه 1342 عملاً فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز کرد .
بر اساس اساسنامه شرکت در تاريخ 18/8/1354 در مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيد سرمايه شرکت مبلغ دو هزار ميليون ريال برآورد شد که اين مبلغ تا سال 1385 به بيش از 000/000/000/500/4 ريال افزايش يافت .
ايران خودرو از اولين شرکت هايي بود که قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي را به نحو کامل اجرا کرد و 49 درصد سهام آن به کارکنان و مردم واگذار گرديد . اين شرکت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب سهام 16/4/1358 شوراي انقلاب اسلامي به اعتبار نوع صنعت ، ملي اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هيئت وزيران ، سهام شرکت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صادر شد و تحت پرسش اين سازمان با مديريت منتخب دولت به کار خود ادامه داد . شرکت سهامي عام کارخانجات صنعتي ايران ناسيونال با مجوز صادره از سازمان گسترش و نوسازي در تاريخ 27/2/1362 به نام شرکت ايران خودرو سهامي عام تغيير يافت .


فهرست مطالب
مقدمه: 1
* تاريخچه ساخت خودرو در ايران 1
* فصل اول 2
* تاريخچه تأسيس شرکت ايران خودرو 2
* سال شمار توليد انواع خودرو هاي سواري و کار 3
خودروهاي توليدي در ايران خودرو 5
خودروهاي باري توليد شده در شرکت ايران خودرو 8
* کارخانه موتور سازي ايران خودرو 11
* کارخانه لوازم تکميلي و تزئيني 13
* برخي از سالنهاي موجود در اين شرکت 13
معرفي انواع گروه هاي خدمات فني مهندسي 21
خطوط اصلي سالن مونتاژ : 23
فصل دوم 25
پروسه توليد سمند (سمند – زون 1- تريم 4) 25
سمند – زون 2- تريم يک 31
سمند – زون 8 و7 خط نهايي 53
سمند – زون 9 – ساب موتور 60
پروسه فرآيند توليد در سالن مونتاژ 2 69
مدول 1 مونتاژ درب هاي پژو 405 و پارس ، سمند 69
* فصل سوم 75
* نتايج و پيشنهادات 75
برخي از نتايج بدست آمده در اين پروژه کارآموزي: 75
برخي از پيشنهادات به نظر رسيده در اين پروژه کارآموزي : 75
برخي از نمودارهاي فرآيند توليد و ضايعات در سالن مونتاژ
توليد خودروهاي سواري از بدو تأسيس تا پايان سال 1385
مشخصات فني خودروي پژو GLX-405
پيش بيني برنامه کلان توليد و تأمين 1386 محصولات سواري
برنامه کلان توليد 1386 محصولات سواري
پيش بيني توزيع ماهيانه برنامه توليد و تأمين 1386
آمار توليد کليه محصولات سواري از بدو تأسيس تا پايان سال 1385
نماي کلي از سالن توليد مونتاژ 2
روند نمرات منحني مغايرتهاي آديت فرآيند در سال مونتاژ2
نمودار مربوط به ضايعات مونتاژ 2
روند هزينه ضايعات در مديريت مونتاژ در مقايسه با هدف
آخري وضعيت مغايرتهاي کنترل فرآيند
منابع و مآخذ: 77