تحقیق استراتژی مدیریت

در این تحقیق، استراتژی مدیریت مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می کنید، اشاره شده است: خلاصه كتاب آناتومي جامعه در رشته جامعه شناسي، يكي رسالت خاص كه آن را از بقيه رشته ها متمايز مي كتحقیق استراتژی مدیریت|34011804|sarzamindoost|تحقیق استراتژی مدریت,دانلود تحقیق استراتژی مدریت,مقاله استراتژی مدریت,دانلود مقاله ,تحقیق در مورد استراتژی مدریت, تحقیق مدیریت استراتژی مدریت,تحقیق استراتژی مدریتبا فرمت word,doc استراتژی مدریت
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق استراتژی مدیریت

در این تحقیق، استراتژی مدیریت مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آن چه شما در این تحقیق دریافت می کنید، اشاره شده است:

خلاصه كتاب آناتومي جامعه

در رشته جامعه شناسي، يكي رسالت خاص كه آن را از بقيه رشته ها متمايز مي كند، وجود دارد كه آن تشخيص ظلمات و نور در رفتار جمعي و نشان دادن قانون مندي هايي است كه موجب هدايت يا گمراهي جمع وسيعي از انسان ها مي گردد. تكيه اصلي مباحث، جامعه شناسي برد و مقوله فرد و جامعه است، اما سيستم سومي كه بر هردو اين جا تأثير مي گذارد، نظام آفرينش است. پس ما سعي در حفظ يك نگرش سيستمي داريم. جزء نگري ما به قضايا، علت اصلي شكست ما در شناسايي آن هاست. نگرش سيستمي به مسائل كه به صورت سوال (( براي چيست )) و ((براي كيست )) و (( نهايتاً چه نتيجه اي دارد ))، باعث گسترش نگرشمان مي شود.

جامعه از يك عده افرادي تشكيل شده كه براي ارضاء نيازهايشان با هم روابط اجتماعي دارند. طبق اين تعريف، انسان ها براي برآوردن نيازهايشان، به برقراري روابط مي پردازند.

تمام رفتارهاي اجتماعي حيوانات مبتني غريزه است و در انسان به علت شعور بالاتر، هنجار، فقر غريزه را جبران مي كند. هنجار خود را از نيازهاي فطري سرچشمه مي گيرد، بالاخص نياز به روابط اجتماعي و نياز به احترام. بنابراين نظام آفرينش كنترل و سلطله خود را از طرف نيازهاي فطري بر روي انسان انجام مي دهد. مازلو مي گويد انسان ها داراي 5 دسته نيازهاي فطري هستند: 1- نيازهاي جسمي. 2- نياز به ايمني. 3- نياز به روابط اجتماعي و محبت. 4- نياز به تأييد و احترام

5- نياز به خويشتن يابي. در بحث جامعه شناسي نيازهاي گروه 1 و 3 و 4 بيشتر مورد تأكيد است. در رابطه با نياز به روابط بايد گفت كه هيچ انساني نمي تواند تنها زندگي كند. هر چه انسان ها آرزو مي كنند، در رابطه با انسان هاي ديگر است. چيزهاي خوب را براي كسب ارزش منزلت و احترام مي خواهند. در رابطه با نياز به احترام بايد گفت، انسان ها از توهين و توبيخ ناراحت و از تشويق خوشحال مي شوند. اين توهين و تشويق هم از جانب انسان هاي ديگر مي آيد، پس ارتباط نزديكي با نياز به رابطه دارد و البته هر دو اين ها با نيازهاي جسمي ارتباط دارند.

كنترل جوامع و انسان ها از طريق نياز آفريني در انسان ها و مجبور كردن نامحسوس آن ها در جهت ارضا نيازهايي كه سرمايه داران در آن ها به وجود آورنده اند؛ انجام مي گيرد. پس از طريق تبليغات، مسابقه ها و ... نياز به احترام و خود نمايي تحريك مي شود تا انگيزة قوي براي تقاضا و خريد اجناسي كه در واقع نمي خواسته اند، به وجود آيد.

هنجار: يك نوع قاعده، يك نوع شيوه رفتار اجتماعي و همچنين زندگي فردي است. هنجار در كليه شئون زندگي وجود دارند و بسيار زيادند. آنها چند مشخصه دارند: 1

قاعده و استاندارد رفتار اجتماعي 2

رعايت كردن اكثريت 3

مجازات (رسمي و غير رسمي) درصورت عدم رعايت.

هنجارها روابط اجتماعي را تنظيم مي كنند و از آن طريق نظم اجتماعي بوجود مي آيد. نظم اجتماعي براي زندگي پيچيده انسان عاملي حياتي است. حتي هنگاميكه فرد تنهاست و كسي او را كنترل و مجازات نمي كند، رفتارش بر اساس هنجارهاي آموخته شده خواهد بود. بدين ترتيب هنجارها براي انسان ها به جاي غريزه عمل مي كنند، چه در مورد رفتار فردي و چه در مورد رفتار اجتماعي.

در كشورهاي جهان سوم به علت شيفتگي نسبت به فرهنگ هاي غربي و تغيير ارزش ها، تمايل به نفي هنجارهاي سنتي وجود دارد. در حالي كه مي بينيم هر جا كه جامعه هنوز كاركردي دارد، از هنجارهاي سنتي سرچشمه مي گيرد. هنجارها داراي نيروي فوق العاده هستند و انسان ها توان مقابله با نيروي هنجار را ندارند (فشار هنجاري). جوامع غربي براي كنترل جامعه خود و يا جوامع ديگر بيشتر از فشار هنجاري استفاده مي كند تا از طريق نيروهاي انتظامي.

مجازات ناهنجاري يا به صورت رسمي (مادي يا بدني) و يا غير رسمي (پوزخند) مي باشد.

این فایل شامل صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت

word

در اختیار شما قرار می گیرد.

فایل قابل ویرایش است.

تعداد صفحات: 18