بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسي در فرآيند TIG

در این مقاله ی کاربردی بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسي در فرآيند TIGمورد بررسی قرار گرفته است امروزه به دليل خواص ويژه آلومينيوم، آلياژهاي آن داراي كاربرد وسيعي شده و روز به روز بر تنوع آنها افزوده مي شودبهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسي در فرآيند TIG|34013038|sarzamindoost|آلياژ آلومينيوم سري TIG ,5xxx پالسي,پديده نرم شدن منطقه متاثر از حرارت (Softening HAZ) ,تحقیق,پایان نامه,مقاله,پروژه
با ما همراه باشید با موضوع بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسي در فرآيند TIG

در این مقاله ی کاربردی بهبود رفتار نرم شدن منطقه متاثر از حرارت كارسخت شده Al-6Mg به كمك جريان پالسي در فرآيند TIGمورد بررسی قرار گرفته است امروزه به دليل خواص ويژه آلومينيوم، آلياژهاي آن داراي كاربرد وسيعي شده و روز به روز بر تنوع آنها افزوده مي شود. آلياژ هاي سري 5xxx نيز از اين قائده مستثني نبوده و يكي از آلياژهاي جديد اين گروه آلياژ Al-6Mg است.