تحقیق بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض، در قالب word و در 170 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق فصل سوم: روش شناسی تحقیق فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها فصل تحقیق بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض|34024561|sarzamindoost|هوش فرهنگی مدیران,مدیریت تعارض,آزمون همبستگی کندال, استراتژی های مدیریت تعارض,پرسشنامه هوش فرهنگی مدیران,هوش فرهنگی شایستگی جدید مدیران,تحقیق استراتژی های مدیریت تعارض,مقاله استراتژی های مدیریت تعارض,تحقیق هوش فرهنگی مدیران
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض،

در قالب word و در 170 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: کلیات تحقیق


فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق


فصل سوم: روش شناسی تحقیق


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها


فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آن ها در بین مدیران طراحی شده است. جامعه آماری مورد تحقیق در این پژوهش کلیه مدیران ادارات دولتی شهر تنکابن است. نمونه پژوهش شامل 108 نفر بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.


برای سنجش متغیرها از پرسشنامه هوش فرهنگی مدل ویلیام اچ. پراد که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 852/0 به دست آمد و پرسشنامه مدیریت تعارض لایل ساسمن وسم دیپ که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 878/0 به دست آمد استفاده شده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی توسط صاحب نظران و استاد راهنما تایید شد.


برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی کندال استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین ابعاد هوش فرهنگی و استراتژی های مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بنابراین همه فرضیه ها تایید شدند.