ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست

: چکیده: برخورداري از محيط زيستي سالم و پاك براي هر فردي از اهميت خاص برخوردار است. ماهيگيران به پاكي و آلوده نبودن آب اقيانوس ها و دريا، كشاورزان به خاك هاي غيترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست|39006267|sarzamindoost|آموزش محیط زیست,محیط زیست,دانلود رایگان,تحقیق رایگان,رایگان,مقاله رایگان,پروژه محیط زیست,مقاله محیط زیست
با ما همراه باشید با موضوع ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست

:

چکیده:
برخورداري از محيط زيستي سالم و پاك براي هر فردي از اهميت خاص برخوردار است. ماهيگيران به پاكي و آلوده نبودن آب اقيانوس ها و دريا، كشاورزان به خاك هاي غير سمي و مصرف كنندگان به توليدات پاك كه به سلامتي آنها آسيب نرساند، اهميت قايل هستند. حفاظت اصولي از محيط زيست رهيافتي موثر و برخاسته از تجارب كارگزاران عرصه هاي زيست محيطي در سراسر جهان است و به نظر مي رسد كه در صورت توجه به استلزامات، چارچوب ها و روش هاي آن بتوان به حركتي پايدار در حفاظت از محيط زيست اميدوار بود. با توجه به اين كه ترويج و آموزش محيط زيست نقشي مهم و اساسي را در حفاظت اصولي از محيط زيست دارد، هدف مقاله، بررسي مقوله ترويج و آموزش محيط زيست در قالب اين رهيافت مي باشد.