بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

مقدمه: سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمبررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره|39009357|sarzamindoost|فازهاي سيمان,تحقیق پیرامون کوره سیمان,دانلود پایان نامه شیمی,دانلود تحقیق کوره سیمان,راندمان كوره‌هاي دوار,متغيرهاي كنترل سيستم پخت ,مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان ,الكتروفيلتر ,نسوزكاري سيستم پخت سيمان ,سيستم پخت سیمان,سیمان,اجزاء سيستم پخ
با ما همراه باشید با موضوع بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

مقدمه:
سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود. لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود. تعداد صفحات:250


فهرست:

چكيده
مقدمه
فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا

فصل دوم: اجزاء سيستم پخت
1-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان
1-1-2- غلطك‌ها
2-1-2- غلطك بالابر
3-1-2- سيستم چرخاننده كوره
4-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره
2-2- نسوزكاري كوره
3-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن
4-2- مسير فرعي
5-2- سيستم تكليس(Calciner)
6-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن
7-2- انواع خنك‌كنها
1-7-2- خنك‌كن مشبك
8-2- اتاق كنترل
9-2- سوخت رساني و مشعل
1-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله
2-9-2- شعله
3-9-2- درجه حرارت شعله

فصل 3: پروژه

فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت
1-4- كنترل كوره43
2-4- خنك كردن كلينكر44
3-4- سوخت كوره45
4-4- تغذيه كوره46
5-4- متغيرهاي راهبري كوره46
6-4- مكانيك كوره48
7-4- شرايط خاص راهبري كوره51
1-7-4- كليات51
2-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره51
3-7-4- حجم هواي اوليه52
4-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن52
5-7-4- درجه حرارت ياتاقانها52
6-7-4- الكتروفيلترها52
7-7-4- گرفتگي سيكلونها53
8-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره53
9-7-4- نسوزكاري كوره53
8-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي54
9-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت54

فصل 5: رعايت اصول كوره باني59
1-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت60
1-5-1- جلو شعله60
1-5-2- هواي ثانويه63
2-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)65
3-5- عقب كوره68
1-3-5- درجه حرارت عقب كوره69
2-3-5- مكش عقب كوره71
3-3-5- اكسيژن عقب كوره72
4-5- كنترل مقدار سوخت73
5-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره74
6-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت76
1-6-5- كنترل مكش درب كوره77
2-6-5- فشار زير صفحات خنك كن78
3-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه78
7-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره79
1-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي81
2-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل85
3-7-5- حالات اضطراري92

فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت102
1-6- خشك كردن پيش گرم‌كن103
2-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن106
1-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره108
2-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم108
3-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن108
3-6- گرم كردن كوره دوار113
1-3-6- آماده سازي113
2-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت113
3-3-6- كنترل درجه حرارت115
4-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن116
5-3-6- وقفه در گرم كردن116
4-6- خواباندن كوره117
5-6- نكات مهم117

فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت119
1-7- اولين باردهي كوره120
2-7- مقدمات تغذيه كوره120
3-7- راه‌اندازي موتور كوره120
4-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي121
5-7- راه‌اندازي خنك كن122
6-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر125
7-7- رسيدن به باردهي عادي125
8-7- حالات غيرعادي خنك كن126

فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت130
1-8- قليائي‌ها131
2-8- پاك كردن پيش گرم‌كن134
3-8- عوامل گرفتگي عقب كوره134
1-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش134
2-3-8- چسبندگي چيست؟136
3-3-8- چسبندگي جامد به جامد137
4-3-8- جذب سطحي137
5-3-8- نتيجه‌گيري138
4-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره138
1-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي138
2-4-8- تركيب شيميايي138
3-4-8- تركيب مينرالوژيكي144
4-4-8- مكانيزم تشكيل144
5-8- عوارض گرفتگي عقب كوره145
1-5-8- عقب كوره145
2-5-8- عوارض گرفتگي147

فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان149
1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت150

فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت160
1-10- مقدمه161
2-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت162
1-2-10- زياد داغ شدن آجر163
2-2-10- نفوذ املاح قليائي167
3-2-10- فرسايش ناشي از احياء172
4-2-10- فرسايش مكانيكي175
3-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان180
4-10- شكفتگي قليائي183
5-10- فرسايش بدنه كوره185

فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت186
1-11- كوره187
2-11- سيكلونها187
3-11- الكتروفيلتر188

فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره191
1-12- مقدمه192
1-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان192
2-1-12- سيمان192
2-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان195
1-2-12- آليت196
2-2-12- بليت198
3-2-12- فاز الومينات198
4-2-12- فاز فريت198
5-2-12- تركيبات فرعي198
6-2-12- سنگ گچ202
3-12- محاسبه فازهاي سيمان203
4-12- مشخصات از انواع سيمان203
5-12- چگونگي پخت مواد206
1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن206
2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره208
6-12- عوامل موثر در پختن مواد211
1-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه211
2-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره217
3-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره218
4-6-12- همگن بودن مواد خام218
5-6-12- شرايط پخت219
7-12- ميكروسكوپي كلينكر219
1-7-12- كلينكر نرمال219
2-7-12- كلينكر آهسته خنك شده219
8-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت223
1-8-12- خشك شدن223
2-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي223
3-8-12- تجزيه كربناتها223
4-8-12- واكنش‌هاي جامد223
5-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد224
9-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره224
10-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره226
1-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري226
2-10-12- مطالعات تفصيلي معادن227
3-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي227
منابع و مراجع229
چكيده انگليسي