مقاله بررسی نقش و اهمیت مؤلفه های مؤثر بر بهرهٔ هوش مدیریتی در مدیریت سازمان های مردم نهاد

چکیده: گسترش روز افزون تعداد سازمانهای مردم نهاد در دهه های اخیر در سطح کشور ونقش موثر آنها به عنوان مؤسسات غیردولتی وکار امد ومکمل بخش دولتی درتأمین اهداف توسعمقاله بررسی نقش و اهمیت مؤلفه های مؤثر بر بهرهٔ هوش مدیریتی در مدیریت سازمان های مردم نهاد|39010449|sarzamindoost|دانلود مقاله بهره هوش مدیریتی,دانلود تحقیق در مورد هوش و نقش آن در مدیریت,هوش و نقش آن در مدیریت,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,دانلود پروژه مدیریت,سازمان مردم نهاد,بهره هوش مدیریتی,هوش عقلانی,هوش هیجانی,هوش سیاسی,مقاله بررسی نقش
با ما همراه باشید با موضوع مقاله بررسی نقش و اهمیت مؤلفه های مؤثر بر بهرهٔ هوش مدیریتی در مدیریت سازمان های مردم نهاد

چکیده:
گسترش روز افزون تعداد سازمانهای مردم نهاد در دهه های اخیر در سطح کشور ونقش موثر آنها به عنوان مؤسسات غیردولتی وکار امد ومکمل بخش دولتی درتأمین اهداف توسعه ملی وپیشبرد سند چشم انداز، مدیریت کارا واثربخش این سازمانها را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی سازمانهای مردم نهاد،اصول و مبانی نظری بهره هوش مدیریتی ونقش و ضرورت آن درمدیریت سازمانهای مردم نهاد مورد بررسی قرارگرفته است.
در این راستا سه مقوله هوش عقلانی، هوش هیجانی و هوش سیاسی به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده بهرهٔ هوش مدیریتی سازمان های مردم نهاد شناسایی و معرفی گردیدند. همچنین مشحص گردید که مدیران سازمان های مردم نهاد با توجه به ماهیت مردمی آنها و داوطلبانه بودن اعضا آن ،ضمن برخورداری در جه مناسبی از هوش عقلانی باید دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی از هوش هیجانی به منظور مدیریت اثربخش این سازمان ها باشند. و نیز به منظور جذب و جلب بیشتر حمایت های مادی و معنوی مردمی و دولتی و تأثیرگذاری بر نهاد های قانونی و مدنی در محیط سازمان ،از هوش سیاسی کافی برخوردار باشند.

فهرست:
چکیده
مقدمه
ضرورت انجام تحقیق
روش انجام تحقیق
سازمان های مردم نهاد
تعریف
سابقه سازمانهای غیردولتی در ایران
ویژگی های سازمان های مردم نهاد
غیرانتفاعی
نداشتن وابستگی سازمان به دولت
داوطلبانه
برخورداری از شخصیت حقوقی
مدیریت دموکراتیک و مشارکتی
خودگردانی
غیرسیاسی
هوش و نقش آن در مدیریت
بهره هوش مدیریتی
هوش عقلانی یا IQ و نقش آن در مدیریت سمن ها
هوش هیجانی EQ و نقش و اهمیت آن
ابعاد هوش هیجانی
هوش هیجانی و نقش آن در مدیریت سازمان های مردم نهاد
هوش سیاسی PQ و نقش آن در مدیریت سازمان های مردم نهاد
مکانیزمی برای تعیین بهره هوش مدیریتی سازمانهای مردم نهاد
نتیجه گیری
مراجع