شرح فرآيند واحد الفين پتروشيمي مارون

بخشی از متن: هدف از احــداث مخزن ذخيره اتان و مولکولهاي سنگينتر (10-D-1934 A/B) در واحـد الفين پتروشيمي جبران نوسانات احتمالي کمبود خوراک است. احتمال ايجاد خلل شرح فرآيند واحد الفين پتروشيمي مارون|39011728|sarzamindoost|پتروشيمي مارون,بررسی فرایند واحد اولفین,واحد اولفین پتروشیمی,پروژه کارآموزی در پتروشیمی,دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی,کارآموزی پتروشیمی مارون,گزارش کارآموزی در پتروشیمی مارون,پتروشیمی مارون,واحد اولفین پتروشیمی مارون,بررسی فرایندی واحد اولف
با ما همراه باشید با موضوع شرح فرآيند واحد الفين پتروشيمي مارون

بخشی از متن:
هدف از احــداث مخزن ذخيره اتان و مولکولهاي
سنگينتر (10-D-1934 A/B) در واحـد الفين پتروشيمي جبران نوسانات احتمالي
کمبود خوراک است. احتمال ايجاد خلل در پمپ هاي ارسال خوراک اهواز و يا
مشکلات پروسسي در واحد اهواز وجود خواهد داشت لذا براي جلوگيري از نوسانات,
اين مخازن احداث شدهاند. جداسازي خوراک C2/C3 به منظور تامين خوراک کوره
هاي گازي و کوره هاي مصرف کننده مايعات از ديگر مواردي است که در بخش
جداسازي فيزيکي انجام مي پذيرد.خوراک اتان و مولکولهاي سنگينتر به صورت
مايع با فشار 52 بارمطلق و دماي 30 درجه سانتيگراد وارد محدوده واحد مي
گردد.

فهرست مطالب:
1- کليات (General)
2- مخزن ذخيره اتان و مولکولهاي سنگين و قسمت جداسازي اتان از پروپان و مولکولهاي سنگينتر
3- سيستم جداسازي گازCO2
فلسفه کنترل اصلي
اثرات پارامترهاي اصلي فرآيندي
4- گرمايش اوليه خوراک گازي
5- بخش شکستن مولکول ها و سرد کردن
5-1- بخش تشعشعي Radiant section
5-2- کوره دوقلو Twin-call box
5-3- قسمت جابجائي Convection Section
5-4- سيستم احتراق Firing System
5-5- سرد کننده اوليه Primary Quench Exchanger
5-6- مبدل هاي سرد کننده ثانويه Secondary Quench Exchanger
5-7- روش کک زدايي از لوله هاي کوره Decoking Procedure
6- سيستم شتشو با آب
بخش اشباع کننده برج Saturation section
بخش شستشو با آب Water Wash Section
7- سيستم بخار فرآيندي
8- بخش فشار افزائي گازهاي خروجي از کوره (محصول خام)
9- بخش جداکننده H2S وCO2 توسط سود
10- واحد تصفيه سود
11- خنک کردن اوليه و خشک کردن
12- هيدروژناسيون:
13- بخش جداسازی C2/C3
14- واحد تبريد و جدا سازي متان و اتان
15- بخش جداسازي اتان از اتيلن
16 - سيستم تبريد اتيلن: Ethylene Refrigerant Cycle ( Unit 36 PFD NO.PFF )
7- سيستم تبريد پروپيلن
18- واحد توليد هيدروژن
کليات( General )
چرخه هاي جذب سطحي و احياء
احياء
ايجاد فشار يکنواخت
محصول هيدروژن
گاز زائد
کنترل ظرفيت
سيستم کنترل PSA
واحدPSA (واحد توليد هيدروژن خالص)
19- سيستم جداسازي پروپان از بوتان
20- بخش جدا سازي پروپان از پروپيلن
21- بخش جدا سازي بوتان/ پنتان
22- بخش تثبيت بنزين
23- بخش بخار و مايعات ناشي از ميعان آن
24- سيستم جمع آوري بخارات مايع شده
25- سيستم آب مورد استفاده در بويلرها
26- واحد تصفيه بخارات مايع شده
27- سيستم سوخت گازي
28- سيستم احياء
28- 1-خشک کننده سيستم احياء (DrierRegeneration System)
28- 2- سيستم احياءکاتاليست (Catalyst Regeneration System)
29 - سيستم تزريق شيميايي
واحد تزريق آمين
واحد تزريق مواد باز دارنده تشکيل پليمر
واحد تزريق مواد باز دارنده تشکيل کک
واحد تزريق مواد شکننده امولسيون
واحد تفکيک ذرات بسيار ريز غير هم جنس
واحد تزريق مواد ممانعت کننده تشکيل پليمر
30- سيستم متانول
32- سيستم هواي کارخانه- هواي ابزار دقيق و نيتروژن
33- سيستم هرزآب
34- سيستم جمع آوري مشعل سرد و گرم, Blow Down, سيستم مشعل
35- مخزن اتيلن
35 -1- مخزن ذخيره سازي اتيلن مرغوب
عمليات پر کردن مخزن ذخيره
عمليات خالي نمودن مخزن اتيلن
35 -2- مخزن اتيلن نامرغوب
36- مخزن ذخيره پروپيلن
آماده بودن مخازن و زمان عمليات معمولي
فرآيند پر کردن مخزن پروپيلن
فرآيند تخليه مخزن
37- ذخيره سازي بنزين
38- مخزن ذخيره نفت سنگين
39- مخزن ذخيره اتان و مولکول هاي سنگين تر