تحقیق کودکان کار خیابان ( انسان‏شناسی شهری و فضای شهری)

چکیده: آنچه در ادامه خواهد آمد، بررسی تصور کودکان کارِ خیابان از فضاهای شهری خواهد بود؛ در این تحقیق مسئله تصور ذهنی کودکان کار از خلال دو مجموعه و نظریه مورد بتحقیق کودکان کار خیابان ( انسان‏شناسی شهری و فضای شهری)|39012531|sarzamindoost|دانلود تحقیق در مورد کودکان کار,کودکان کار,کودک کار خیابان,فضای شهری,نظریه کودک کار, نظریه فضا ,تحقیق در مورد کودک کار خیابان,دانلود تحقیق درباره کودک کار خیابان,پروپوزال کودک کار خیابان,مقاله پیرامون نظریه کودک کار,دانلودمقاله در مورد نظری
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق کودکان کار خیابان ( انسان‏شناسی شهری و فضای شهری)

چکیده:
آنچه در ادامه خواهد آمد، بررسی تصور کودکان کارِ خیابان از فضاهای شهری خواهد بود؛ در این تحقیق مسئله تصور ذهنی کودکان کار از خلال دو مجموعه و نظریه مورد بررسی قرار گرفته است. در این گفتار مسئله کودکان کار امری گریز ناپذیر و غیر قابل انکار زندگی شهری در نظر گرفته شده است و با پذیرفته شدن این اصل به مسئله رویکرد آنها به شهر توجه شده است؛ رویکرد مسلط در تحقیق تاثیر مسلط فضا بر اقشار حاشیه‏ای است که اقشار حاشیه‏ای را به واکنش‏هایی هرچند ضعیف وادار می‏نماید. در ادامه برای نیل به این مقصد با دو سری نظریه مواجه خواهید شد، نظریه‏های نخست درباره وضعیت ذهنی و اجتماعی کودکان کار است و در نظریات دوم به مسئله فضاهای شهری و ارتباط آن با اجتماع مورد توجه قرار گرفته است.
بعد از نظریه روش کار بصورت مصاحبه است که گزیده آن در این مقاله آمده است و سپس در بخش نتیجه گیری با نظریه‏های طرح شده در تحقیق مقایسه شده است.


فهرست:
طرح مسئله
اهداف اصلی تحقیق
ضرورت و اهمیّت تحقیق
مبانی نظری بکار برده شده
فضای شهر
درباره فضا و نگاه لوفور
کودکان کار و خیابان
سوالات و محورهای مصاحبه
نتیجه‏گیری
پایان
منابع