تحقیق در مورد بررسی رفتار فیزیکی

دانلود تحقیق درس جزای اختصاصی، در قالب word و در 10صفحه، شامل: چکیده جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکتحقیق در مورد بررسی رفتار فیزیکی|39015896|sarzamindoost|مقالات مرتبط با رفتار فیزیکی,رفتار فیزیکی در جعل مادی,بررسی عوامل مؤثّر بر رفتار فعالیت فیزیکی,بررسی رفتار فیزیکی,مقاله بررسی رفتار فیزیکی,مراحل تغيير رفتار فعاليت فيزيکي,نتیجه در جرم جعل,شروع به جعل,بررسي رفتار فيزيکي
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد بررسی رفتار فیزیکی

دانلود تحقیق درس جزای اختصاصی،در قالب word و در 10صفحه، شامل:
چکیده
جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزء‍‍ِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتیجه را شرط مرکب بودن کلاهبرداری منظور کرد. از سویی دیگر، کلاهبرداری را نمی توان جرم ساده نامید، زیرا در این صورت همانطور که خواهیم گفت، جرم مذکور، جرم ساده مقید تلقی می شود که در این جرایم عنوان مجرمانه فقط به نتیجه تعلق می گیرد. حال آنکه عنوان مجرمانه در کلاهبرداری علاوه بر نتیجه به رفتار فیزیکی هم تعلق گرفته است. سرانجام این پژوهش براین است که؛ نتیجه در جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم ساده، حالت یا وضعیتی عارض بر رفتار فیزیکی نیست، بلکه خود به صورت فعلی مستقل از رفتار فیزیکی ارتکاب یافته و ماهیتی خاص دارد که با توجه به تفکیک و تعریفی که از جرایم ساده و مرکب ارایه خواهیم داد و آنها را به جرایم سادۀ مطلق، سادۀ مقید، مرکبِ مطلق و مرکبِ مقید تقسیم می نماییم، کلاهبرداری جزء جرایم مرکبِ مقید قرار می گیرد.

فهرست مطالب:چکیده
رفتار فیزیکی در جرم جعل مادی
نتیجه در جرم جعل
شروع به جعل
جعل در دیگر قوانین
استفاده از سند مجعول
نتيجه گيري
منابع