پاورپوینت مدیریت اطلاعات در بلایا مدیریت خطر بلایا

دانلود ، با فرمت ppt و در 20 اسلاید قابل ویرایش. فهرست: مقدمه مفاهیم روش های جمع آوری داده ويژگيهاي اطلاعات مزایای سیستم مدیریت اطلاعات سازماندهی شده نقش مدیریتپاورپوینت مدیریت اطلاعات در بلایا مدیریت خطر بلایا|39044038|sarzamindoost|مدیریت اطلاعات در بلایا مدیریت خطر بلایا, دانلود پاورپوینت مدیریت اطلاعات در بلایا مدیریت خطر بلایا, پاورپوینت در مورد مدیریت اطلاعات در بلایا مدیریت خطر بلایا, تحقیق مدیریت اطلاعات در بلایا مدیریت خطر بلایا, پاورپوینت درباره مدیریت اطلاعات در بلایا ,,,
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت مدیریت اطلاعات در بلایا مدیریت خطر بلایا

دانلود ،
با فرمت ppt و در 20 اسلاید قابل ویرایش.


فهرست:
مقدمه
مفاهیم
روش های جمع آوری داده
ويژگيهاي اطلاعات
مزایای سیستم مدیریت اطلاعات سازماندهی شده
نقش مدیریت اطلاعات در سازمانها
خصوصیات یک سیستم کارامد اطلاعات
اهمیت اطلاعات در مدیریت بلایا
منابع اطلاعاتی برای مدیریت اضطراری سلامت
مراحل مدیریت اطلاعات دربلایا

بخشی از متن پاورپوینت:
مقدمه
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي
از ﻓﻨﺎرويﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺧﺪاد ﺑﻼﯾﺎ،
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ درون و ﺑﺮون ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻮاره، ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري
از ﺿﺮورﯾﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .مدیریت موثر و کارآمد
بلایا نیاز به جمع آوری و ذخیره اطلاعات، مدیریت و جریان موثر اطلاعات و
استخراج دانش و فراهم کردن دسترسی جوامع خطر به این دانش دارد.الگوی
تفکرکاهش خطر بلایا در حال تحول از امداد اضطراری به سوی ایجاد جوامع تاب
آور بوده و تاکید روزافزون به اثربخشی کاهش خطر بلایا مبتنی بر جامعه داشته
و راه حل فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مبین این تحولات
باشد.
مفاهیم
داده از طريق مشاهده و يا تحقيق حاصل مي شود.
اطلاعات داده پردازش شده ای است که ارزش افزوده دار و می تواند درون سازماني یا برون سازماني باشد .