دانلود کاملترین پاورپوینت اندازه گیری

یکی از کاملترین فایلهای موجود در بحث اندازه گیری با تصاویری بجا و کاملا گویا که شامل: فهرست مطالب: مقدمه مراجع تعاریف اصول اندازه گذاری مزایایGD&T شرط مادهMدانلود کاملترین پاورپوینت اندازه گیری|40088440|sarzamindoost|اصول اندازه گذاری,مزایای GDT,شرط ماده Material Condition,تغییر دهنده ها Modifiers,ناحیه تلرانسی,قانون اول و دوم GDT,تلرانسهای فرم Form,مقدمه (فرم موج و زبری),راستی Straightness,تختی Flatness,گردی (Circularity (Roundness,استوانه ای Cylindricity ,مبناها
با ما همراه باشید با موضوع دانلود کاملترین پاورپوینت اندازه گیری

یکی از کاملترین فایلهای موجود در بحث اندازه گیری با تصاویری بجا و کاملا گویا که شامل:

فهرست مطالب:

مقدمه

مراجع

تعاریف

اصول اندازه گذاری

مزایایGD&T

شرط مادهMaterial Condition

تغییر دهنده هاModifiers

ناحیه تلرانسی

قانون اول و دوم GD&T

تلرانسهای فرمForm

مقدمه (فرم موج و زبری)

راستیStraightness

تختیFlatness

گردی(Circularity (Roundness

استوانه ای Cylindricity

مبناها

تعاریف

سیستم سه صفحه ای (قطعات غیر دوار)

قطعات دوار

Modifiers ناحیه تلرانسی

قانون اول و دوم GD&T

تلرانسهای راستاOrientation

زاویه ایAngularity

توازیParallelism

تعامد (Perpendicularity (Squareness

تلرانسهای مكان Location

موقعیتPosition

هم محوری و هم مركزیConcentricity & Coaxiality

تقارن Symmetry

تلرانسهای لنگیRun-out

لنگی سادهSimple Run-out

لنگی كل Total Run-out

تلرانسهای پروفیلProfile

پروفیل خطProfile of line

پروفیل سطح Profile of surface

مراجع:

تعاریف

پروفیل

تلرانس هندسی عمومی

شرط مواد

مخروطها

اندازه گیری گردی

گردی

موقعیت

مبناها

اصول تلرانس گذاری

قطعات منعطف

اندازه گیری تلرانسهای هندسی

ISO 1101

ISO 1660

ISO 2768-2

ISO 2692

ISO 3040

ISO 4291

ISO 4292

ISO 5458

ISO 5459

ISO 8015

ISO 10579

ISO 5460