بررسی آسانسور کارشناسی برق

پژوهش آسانسور کارشناسی برق دارای 5 فصل فصل اول: تاریخچه آسانسور در ایران و تعاریف مربوط به آن فصل دوم :آنالیز مراحل طراحی آسانسور فصل سوم طراحی و آماده سازی محلبررسی آسانسور کارشناسی برق|40091735|sarzamindoost|پژوهش آسانسور کارشناسی برق
با ما همراه باشید با موضوع بررسی آسانسور کارشناسی برق

پژوهش آسانسور کارشناسی برق

دارای 5 فصل

فصل اول: تاریخچه آسانسور در ایران و تعاریف مربوط به آن

فصل دوم :آنالیز مراحل طراحی آسانسور

فصل سوم طراحی و آماده سازی محل آسانسور

فصل چهارم : معرفی قطعات آسانسور

فصل پنجم : ساخت ماکت آسانسور