تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره تامین چكیده رویكرد جدیدی كه در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاكم شده، رویكرد مدیریت زنجیره تامین (SCM) است. زنتحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین|40093268|sarzamindoost|مدیریت زنجیره‌ تامین ,سیستمهای اطلاعاتی ,سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی ,تجهیزات اطلاعات و تکنولوژی
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

چكیده

رویكرد جدیدی كه در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاكم شده، رویكرد مدیریت زنجیره تامین (SCM) است. زنجیره تامین شبكه ای از تسهیلات و مراكز توزیع است كه وظایف تهیه و تدارك مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه‌ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می‌دهد. امروزه شركتها نیازمندند تا یكپارچگی منظمی را در تمام فرایندهای تولیدی- از ماده خام تا مصرف كننده نهایی – ایجاد كنند. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یك رویكرد یكپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و كالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این را داراست. و جایگاه اطلاعات و تكنولوژی برای موثر و كاراشدن فرآیندها در مدیریت زنجیره تامین امری بدیهی می باشد. در این مقاله سعی شده است نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیرت زنجیره تامین تشریح گردد.

واژه‌های كلیدی

مدیریت زنجیره‌ تامین – سیستمهای اطلاعاتی – سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی – تجهیزات اطلاعات و تكنولوژی

مقدمه

سرعت جهانی شدن اقتصاد و همبستگی فعالیتهای اقتصادی در دهه‌های پایانی قرن بیستم، مرزهای جغرافیایی را به سرعت بی رنگ نموده و ظهور شركتهای بین المللی شاهدی بر این مدعاست.ظهور این شركتها به همراه خود روشهای بسیار پیچیده‌ای را در جستجو و خلق بازارها، روشهای نوین مدیریت در تولید و توزیع و كلیه عملیات بازرگانی، ایجاد نموده است. عرصه رقابت چنان پیچیده شده كه شركتهای بزرگ از ملتهای متقاوت با یكدیگر ادغام شده و برای دست یابی به مزیت‌های ویژه در سطح بین‌المللی در كلیه بخشهای تولیدی و خدمات، روشهای نوین را به كار گرفته اند.

در این مسیر بكارگیری تكنولوژیهای برتر در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات نیز در افزایش سرعت این تحولات سهم بسیار عمده‌ای را داشته است شبكه جهانی اینترنت باعث شده كه در دوردست ترین نقاط بتوان به اطلاعات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دسترسی یافته و فرضیه دهكده جهانی، پایه‌های خود را محكم كند. در چنین شرایطی به عنوان یك نتیجه گیری از تغییرات مذكور، سازمانها دریافتند باید در مدیریت شكبه همه كارخانجات و شركتهایی كه ورودی سازمان آنها را – بطور مستقیم و غیر مستقیم – تامین می كردند و همچنین شبكه شركتهای مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری، درگیر شوند.

با چنین نگرشی رویكردهای «زنجیره تامین» و مدیریت زنجیره‌ تامین پا به عرصه وجود نهادند.

برطبق این نظریه زنجیره‌ تامین در یك تعریف ساده، شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یك محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره‌ تامین در واقع، مدیریت این فعالیت‌ها در زنجیره تامین است.

مفاهیم مدیریت زنجیره و تحلیل آن: ] 4[

یك زنجیره تامین شامل همه تسهیلات (امكانات)، وظایف و كارها و فعالیتهایی می‌شود كه در تولید و تحول یك كالا یا خدمت از تامین كنندگان (و تامین كنندگان آنها) تا مشتریان (مشتریان آنها) درگیر هستند و شامل برنامه‌ریزی و مدیریت عرضه وتقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه زمانبندی محصول یا خدمت، انبار كردن، كنترل موجودی و توزیع، تحویل و خدمت به مشتری می‌شود مدیریت زنجیره‌ تامین همه این فعالیتها را طوری هماهنگ می‌كند كه مشتریان بتوانند محصولاتی با كیفیت بالا و خدمات قابل اطمینان در حداقل هزینه به دست آوردند، مدیریت زنجیره تامین می‌تواند برای شركت مزیتی رقابتی ایجاد كند. بنابراین مدیریت زنجیره تامین دارای سه مولفه كلی به صوت زیر است:

این سه مولفه در حقیقت سه مشخصه استراتژیك یك شبكه به شمار می رود و در صورتیكه براساس شرایط مورد نیاز شبكه طراحی نشوند و یا بعد از طراحی آنچنان كه شایسته است مورد توجه، بازبینی و كنترل قرار نگیرند كارایی كل شبكه را تحت تأثیر قرار می دهند. نكته اساسی و بسیار مهم وجود یك نظام و سیستم پویا برای تحلیل و بهبود این سه ركن شبكه است زیر شرایط محیطی می تواند بشدت متغیر بوده و همین تغییرات شدید برروی كارایی و حتی حذف یك شبكه موثر باشد. در نتیجه به مجموع سه مدیریت ذكر شده در فوق، بایستی مورد چهارمی اضافه كرد كه عبارتست از : مدیریت استراتژیك شبكه تامین

...

مدل JIT برای دسته بندی سری كالا برای مدیریت زنجیره‌ی تأمین افزایش پیوند بین خریدار و تهیه كننده.

خلاصه

این مقاله به ارائه‌ی مدل هماهنگی خریدار- تهیه كننده می پردازد تا تحلیلهای مكرر در اندازه های كوچك سری- كالا را در یك زنجیره‌ی عرضه‌ی تولیدی ساده نماید. مدل پیشنهادی بر مبنای هزینه‌ی مربوطه‌ی كلی یك پارچه‌ی هم خریدار و هم تهیه كننده، كمیت سفارش بهینه، تعداد تحویلها یا راه اندازیها و كمیت بارگیری در یك افق برنامه ریزی معین در سناریو نسبتاً ساده‌ی JIT كه یك خریدار و یك تهیه كننده دارد را طرح می نماید. تحت اوضاع معین شده برای یك محصول منفرد، ما نشان می دهیم كه خط مشی تحویل بهینه كه از جانب خریدار و تهیه كننده كه در یك شیوه‌ی مشاركتی قبول شده است نمی تواند از لحاظ اقتصادی برای هر دو طرف سودمند باشد. نشان داده شده است كه اندازه‌ی تحویل بهینه را می توان بصورت منحصر به فرد بدون توجه به كمیت سفارش و تعداد تحویل تعیین كرد. نتایج عددی نیز نمایش داده شده اند.

مقدمه

بخاطر اهمیت JIT كه از اوایل دهه‌ی 1980 شناسایی شده است، مطالعات متعددی راجع به اجرای JIT و تاثیر آن در شركتهای تولیدی امریكایی از ابعاد گوناگون انجام شده است. آقای وایت و همكارانش در سال 1999 به بررسی تولید كنندگان بزرگ و كوچك امریكایی پرداختند تا ببینند كدام یك دارای تفاوتها و اصلاحات بیشتری در عملكرد، در نتیجه‌ی اجرای JIT می باشند. مطالعه‌ی آنها بر مبنای مجموعه‌ی 10 عملكرد مدیریت JIT كه توسط وایت شناسایی شده بود انجام پذیرفت. 10 عملكرد عبارت بودند از: چرخه های كیفیت، كنترل كیفیت كلی، كارخانه‌ی متمركز، نگهداری كلی سود ده، زمانهای كاهش یافته‌ی راه اندازی، تكنولوژی گروهی، بار كاری یكنواخت، كارمندان چند تخصصی، Kanban و خرید JIT.

اگرچه این نتیجه حاصل شد كه JIT یك پدیده‌ی سازمانی كلی است و بیشترین منافع را از JIT در زمانی كه عملكردهای آن را در یك سیستم یكپارچه اجرا می‌كنیم می توان بدست آورد لیكن عملكرد خرید به روش JIT، توجه بیشتری را نسبت به دیگر عملكردهای ذكر شده به خود جلب كرد. همچنان كه توسط آقای وایت در سال 1999 تعریف شد، هدف خرید JIT، اصلاح و افزایش كیفیت، انعطاف پذیری، سطوح سرویس دهی از تهیه كنندگان توسط ایجاد یك هماهنگی دراز مدت بین خریداران و تهیه كننده بر مبنای اعتماد دو طرف می باشد.

در سالهای اخیر، محققان مطالعات جامعی را بر روی اندازه گذاری سری كالاهای كوچك به عنوان وسیله‌ی اجرای خرید موفقیت JIT انجام دادند كه در آن، هماهنگی خریدار- تهیه كننده بر جریانات مواد متمركز بود كه با هدف به حداقل رساندن هزینه‌های چرخه‌ی عرضه انجام می پذیرفت. اندازه گذاری كوچك سری كالا باعث اصلاح بهره وری سیستم توسط حصول سطوح پایین تر موجودی و ضایعات و هزینه‌های بازرسی كمتر بر روی قطعات ورودی و كشف زود هنگام قطعات معیوب و موارد این چنینی می باشد، هرچند كه در این روش، هزینه های تحویل بالاتر و اتلاف ناشی از تخفیف دهی را ممكن است متحمل شویم.

در كل، اجرای تحوییلهای مكرر در اندازه های كوچك كالا نیازمند آن است كه شركتها، تعداد تهیه كنندگانشان را كاهش دهند. همچنین، قدرت بالقوه‌ی رابطه‌ی بین خریدار و تهیه كننده نیز ضعیف می گردد. در اینجا تهیه كننده به عنوان قسمتی از یك تیم تلقی می شود كه مواد با كیفیت معین را در هزینه های پایین تر در اختیار ما قرار می دهد. كه قبلاً او را یك رقیب و یا فرد مخالف در نظر می گرفتند كه بصورت متسمر به دنبال پایین آوردن قیمت در كوتاه مدت می بودند. تهیه كننده و خریدار در یك شیوه‌ی مشاركتی كار می كنند تا عرضه را با تقاضای واقعی مشتری هماهنگ نمایند.

در این سناریو معقول تر خواهد بود تا كمیت سفارش و جدول تحویل را بر مبنای تابع هزینه‌ی كلی یكپارچه‌ی آنها تعیین كنیم بجای آنكه از تابع های هزینه‌ی مستقل خریدار یا تهیه كننده بصورت جداگانه استفاده كنیم.

ایده‌ی بهینه سازی الحاقی برای خریدار و تهیه كننده توسط آقای گویال در سال 1976 معرفی شد و بعدها توسط موناهان در 1984 و لال و استلین، لی و راسنبلات، بانرجی، جوجلكار و داد او اسریكانث تقویت شد. گویال و گوپتا در سال 1989 بررسی بر روی چند مدل یكپارچه را برای هماهنگی خریدار- تهیه كننده انجام دادند. گرچه این مطالعات بر روی اندازه گیری سری كالاهای الحاقی و هماهنگی خریدار- تهیه كننده متمركز بود، لیكن جریان تحویل مكرر كالا در كمیت های كوچك نیز مورد بررسی قرار گرفت. با پیش گرفتن یك مسیر متفاوت، آقای پان و لیاو، لارسون و راماشمی توانستند مدلهای بر مبنای EOQ را ارائه نمایند تا به بررسی تاثیر تحویلهای مكرر بر هزینه های مجموع بپردازند.

...

مجموعاّ 42 صفحه فایل Word