مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحاتمبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی|40105662|sarzamindoost|مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی,پیشینه تحقیق توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی,مبانی نظری توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی
با ما همراه باشید با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

مفاهیم، تعاریف و چارچوب نظری.. 14

مقدمه.. 15

2-1- مفاهیم و تعاریف.. 15

2-1-1- مفهوم سكونتگاههای غیررسمی.. 15

2-1-2- تعاریف سكونتگاههای غیررسمی.. 17

2-1-3- تعریف توانمند سازی.. 20

2-2- گرایشات شهرنشینی و سكونتگاههای غیررسمی.. 20

2-2-1- گرایشات جهانی.. 20

2-2-2- گرایشات شهرنشینی و سكونتگاههای غیررسمی در ایران.. 28

2-3- ویژگیهای اسکانهای غیررسمی.. 30

2-4- علل پیدایش سكونتگاههای غیررسمی.. 32

2-4-1- عوامل ساختاری جامعه:.. 32

2-4-2- علل سازمانی:.. 33

2-4-3- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشاركتی:.. 33

2-4-4- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین.. 34

2-5- رویکردها و رهیافتهای مداخله در اسکانهای غیررسمی.. 34

2-5-1- رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی در قالب دیدگاههای مختلف.. 35

2-5-2- بررسی تاریخی رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی 48

2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960).. 48

2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970).. 49

2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980).. 52

2-6- فرآیند توانمند سازی.. 55

2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازی.. 57

2-8- جایگاه و اهمیت مشارکت با تأكید بر توانمندسازی سكونتگاه های غیررسمی.. 60

2-8-1- مشارکت توسعه ای.. 61

2-8-2- الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی.. 62

2-8-3- موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور.. 64

2-8-3-1- محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب).. 65

2-8-3-2- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و ...).. 66

2-8-3-3- محدودیتهای نهادی :.. 66

2-8-3-4- محدودیت های قانونی ؛.. 67

2-8-3-5- محدودیت های مالی ؛.. 67

2-8-3-6- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛ 67

2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی ؛.. 68

2-8- نتیجه گیری و ارائه رویکرد نظری تحقیق.. 68

مقدمه

در این فصل ابتدا مفاهیم و تعاریف مرتبط با موضوع تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. سپس شهرنشینی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به تبیین ویژگی ها، علل و سیاست های مداخله در سكونتگاههای غیررسمی پرداخته می شود. همچنین جایگاه و اهمیت مشاركت به عنوان یكی از اصلی ترین پارامترهای توانمندسازی این سكونتگاهها مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها فرایند و ابعاد توانمندسازی بحث شده و روش مداخله در بافت برای ساماندهی سكونتگاه های غیررسمی انتخاب می گردد.

2-1- مفاهیم و تعاریف

2-1-1- مفهوم سكونتگاه های غیررسمی

سكونتگاه های غیررسمی در جهان از پیشینه طولانی برخوردار است، که از زمان شکل گیری تا کنون با عناوین متعددی چون: حاشیه نشینی، سکونتگاه های خودرو و نابسامان، اجتماعات آلونکی، سكونتگاه نابهنجار و خود انگیخته نامیده می شود. بدین صورت كه شخصی به غیراز مالك زمین، مساكنی را با اجازه و یا بدون اجازه صاحب ملك می ساخته است. اما آنها مساكن حاشیه ای غیرقانونی، به آن مفهومی كه ما تعریف و طبقه بندی می نمائیم، نبوده اند.

با این حال، « اسکان های غیررسمی » در حقیقت یك اصطلاح منسوب به غرب است كه سابقه آن به نوشته های متفكرینی چون رابرت پارك[1]، اورت استون [2]، جان ترنر[3] و چارلز آبرامز[4] برمی گردد.

رابرت پارك و اورت استون در نوشته های خود كوشیدند ظهور یك تیپ شخصیت، یعنی انسان با سکونت غیررسمی را در وضعیت برخورد و ستیز فرهنگی روشن سازند. همانگونه كه پارك نشان داده، انسان ساکن سکونتگاه غیررسمی كسی است كه در سرنوشت، محكوم به زندگی در دو جامعه با فرهنگ نه متفاوت بلكه متعارض می باشد (Kazemi 1980 pp 19-50)

جان ترنر در سال 1969 نظریه خوش بینانه و مثبتی را اتخاذ نمود و اســکانهای غیررسمی را به عنوان راه حل بسیار مناسب برای مشكلات مسكن در نواحی شهری كشورهای در حال توسعه توصیف كرد.(Turner 1968 p357)

1 Robert E.Park

2 Everet Stone

3 John Turner

4 Charles Abrams