دانلود بهره وری اندازه گیری و تحلیل

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد اسلاید : 33 صفحه بهره وری اندازه گیری و تحلیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج دانشكده مدیریت و حسابداری رویكردهای مختلف بدانلود بهره وری اندازه گیری و تحلیل|40107797|sarzamindoost|دانلود بهره وری اندازه گیری و تحلیل,تحقیق بهره وری اندازه گیری و تحلیل,مقاله بهره وری اندازه گیری و تحلیل,بهره وری اندازه گیری و تحلیل
با ما همراه باشید با موضوع دانلود بهره وری اندازه گیری و تحلیل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 33 صفحه

بهره وری اندازه گیری و تحلیل دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد كرج دانشكده مدیریت و حسابداری رویكردهای مختلف به اندازه گیری بهره وری بهره وری از سه دیدگاه اقتصادی، مهندسی صنایع و مدیریت قابل بحث است كه رویكردهای مهندسی صنایع و مدیریت قدری به هم نزدیك بوده اما رویكرد اقتصادی سمت و سویی مجزا از ایندو دارد.
رویكرد اقتصادی به بهره وری رویكرد غالب در ادبیات اقتصادی بهره گیری از دو عامل سرمایه و نیروی كار جهت تأمین ورودیهای فرایند است و به همین علت در اكثر معادلات اقتصادی تولید تابعی از ایندو عامل در نظر گرفته می شود: Q = f (L K) L = نیروی انسانی (كار)، K = سرمایه ، Q = میزان تولید اقتصاد دانان بهره وری عوامل تولید را میزان تأثیر گذاری آنها بر سطح تولید می دانند.
بر این اساس، بهره وری یك عامل تولید، بامیزان تأثیرگذاری افزایش آن بر سطح تولید سنجیده می شود.
بدین ترتیب، بهره وری عوامل تولید را می توان تولید متوسط یا تولید نهایی آنها دانست.
در مورد نیروی كار داریم: = تولید نهایی نیروی كار = تولید متوسط نیروی كار بهره وری با رویكرد اقتصادی ذكر این نكته الزامی است كه در ادبیات اقتصادی ،بیشتر كارایی اقتصادی محاسبه و بررسی می شود تا بهره وری.
كارایی اقتصادی عبارتست از نسبت میزان محصول قابل استفاده به نسبت میزان منابع تولیدی كه برای تولید آن محصول به كار رفته است.
كارایی هر روش تولیدی بر حسب ارزش محصول به دست آمده در ازاء ارزش هر واحد از منابع تولید به كار رفته اندازه گیری می شود.
به بیان ساده: هر قدر ارزش پولی محصول به دست آمده در ازاء یك واحد پول از منبع تولید بیشتر باشد ، كارایی اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود.
مفهوم كارایی =كارایی خروجی واقعی ورودی واقعی خروجی مورد انتظار ورودی واقعی خروجی مورد انتظار خروجی واقعی = مثال : اگر میزان تولید یك كارگر 120 قطعه در ساعت و نرخ استاندارد تولید آن 180قطعه در ساعت باشد، كارایی كارگر عبارتست از : گاه كارایی را با میزان به كار گیری منابع جهت دستیابی به اهداف توسط سازمان و یا با به كار گیری رابطه زیر نشان می دهند: =كارایی مقدار منابع واقعا مصرف شده مقدار منابع مورد انتظار برای مصرف انواع كارایی كارایی فنی كارایی تخصیصی كارایی ساختاری كارایی مقیاس انواع كارایی كارایی فنی: كارایی فنی میزان توانایی یك بنگاه برای حداكثر سازی میزان تولید با توجه به منابع و عوامل تولید مشخص شده است.
به عبارت دیگر میزان توانایی تبدیل ورودی هایی مانند نیروی انسانی، ماشین آلات،و .
.
.
به خروجی ها در مقایسه با بهترین عملكرد، توسط کارایی فنی سنجیده می شود.
كارایی تخصیصی: این كارایی بر تولید بهترین تركیب محصولات با استفاده از كم هزینه ترین تركیب ورودی ها دلالت می كند.
پاسخگویی به این سوال كه : آیا قیمت ورودی های مورد استفاده به گونه ای است كه هزینه تولید را حداقل كند؟
“ بر عهده این كارایی می باشد.
انواع كارایی كارایی ساختاری: كارایی ساختاری یك صنعت از متوسط وزنی كارایی شركتهای آن صنعت به دست می آید.
با استفاده از معیار كارایی ساختاری می توان صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه كرد.
كارایی مقیاس: كارایی مقیاس یك واحد از نس