دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراک دام و طیور

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهای اندازه گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور می باشد . 2 ـ دامنه كاربرد این استاندارد جهت اندازه گیری اوره و ازت دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراک دام و طیور|40130079|sarzamindoost|محلول مرجع,محلول اوره استاندارد با غلظت 1mg5m,رسم منحنی استاندارد اوره,میزان جذب محلولها را در مقابل غلظت‏ها
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراک دام و طیور

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشهای اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور می‏باشد .

2 ـ دامنه كاربرد

این استاندارد جهت اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور كاربرد دارد .

3 ـ نمونه‏برداری

طبق استانداردهای روش نمونه‏برداری در مواد غذائی عمل شود .

4 ـ روش كار

4-1- اندازه‏گیری اوره به طریق اسپكتروفتومتری

4-1-1- وسایل مورد نیاز

ـ اسپكتروفتومتر با حداكثر باند 2/4 در طول موج 420nm با سلهای یك سانتیمتری

4-1-2- معرفها و مواد مورد نیاز :

4-1-2-1- محلول پارادی متیل آمینوبنزالدئید 1

16 گرم پارادی متیل آمینو بنزالدئید را در یك لیتر الكل و 100 میلی‏لیتر اسید كلریدریك حل نمائید . این محلول برای یك ماده پایدار می‏ماند .

4-1-2-2- اسید استیك

4-1-2-3- محلول استات روی : 22 گرم استات روی 2H2O 2( OAC)Zn را در آب حل كرده و 3 میلی‏لیتر اسید استیك بآن اضافه نمائید سپس آن را تا حجم 100 میلی‏لیتر رقیق نمائید .

4-1-2-4- محلول فروسیانور پتاسیم : 10/6 گرم فروسیانور پتاسیم 6 3H2O( CN) K2Fe را در آب حل كرده و به حجم 100 میلی‏لیتر برسانید .

4-1-2-5- زغال اكتیو ـ (60 - G)

4-1-2-6- محلول بافر فسفات با 7 = PH

4-1-2-7- محلولهای استاندارد اوره :

الف : محلول استاندارد اولیه با غلظت 5ml/mg

5 گرم اوره را با دقت یك میلی‏گرم در آب حل كرده و سپس آن را تا حجم یك لیتر برسانید .

ب : محلولهای استاندارد مورد استفاده با غلظتهای 0/2 0/4 0/6 0/8 1 1/2 1/4 1/6 1/8 و 2 میلی‏گرم اوره در 5 میلی‏لیتر : به ترتیب 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 میلی‏لیتر از محلول اولیه (5ml/mg) را برداشته و در بالن ژوژه‏های 50 میلی‏لیتری ریخته و هر كدام را با محلول بافر فسفات 7 به حجم برسانید .

ج : محلول مرجع : محلول اوره استاندارد با غلظت 1/mg5ml را كه بشرح فوق تهیه گردیده بعنوان استاندارد مرجع بكار ببرید . این محلول در حرارت كمتر از 24 درجه سلسیوس به مدت یك هفته ثابت می‏ماند .

4-1-3- رسم منحنی استاندارد اوره :

از هر یك از محلولهای استاندارد اوره ( طبق بند ب ) 5 میلی‏لیتر برداشته و در لوله‏های 25 میلی‏لیتری ریخته و به هر كدام 5 میلی‏لیتر محلول DMAB اضافه نمائید و یك محلول شاهد نیز حاوی 5 میلی‏لیتر محلول بافر 7 باضافه 5 میلی‏لیتر محلول DMAB تهیه نمائید . لوله‏ها را كاملا تكان داده و بگذارید 10 دقیقه در بن ماری 25 درجه سلسیوس بماند . سپس جذب هر یك از محلول‏ها را در طول موج 420nm با استفاده از سلهای یك سانتیمتری در مقابل شاهد ( با جذب صفر ) بخوانید . آنگاه میزان جذب محلولها را در مقابل غلظت‏ها رسم نمائید . منحنی بدست آمده بایستی به صورت خط راست باشد در غیر این صورت آزمایش بایستی تكرار شده و محلول DMAB نیز تازه تهیه گردد .