دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراک دام و طیور

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین مقدار ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراك دام و طیور می باشد . 2- دامنه كاربرد این استاندارد برای تعیین مقدار ید در خدانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراک دام و طیور|40130081|sarzamindoost|تعیین مقدار ید در خوراك دام و طیور,اسید سولفوریك رقیق 2 نرمال ,تاكادیاستاز,محلول تقریبا یك درصد سولفیت سدیم
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مقاله استاندارد روش اندازه‏گیری ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراک دام و طیور

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین مقدار ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراك دام و طیور می‏باشد .

2- دامنه كاربرد

این استاندارد برای تعیین مقدار ید در خوراك دام و طیور كابرد دارد :

3- روش اندازه‏گیری مقدار ید

تعیین مقدار ید در خوراك دام و طیور به یكی از دو روش زیر انجام می‏گیرد

3-1- روش الف .

3-1-1- معرف ها

3-1-1-1- تاكادیاستاز

3-1-1-2- شناساگر متیل اورانژ برای تهیه آن 0/5 گرم متیل اورانژ را در آب حل كرده و تا یك لیتر رقیق كنید .)

3-1-1-3- اسید سولفوریك رقیق 2 نرمال

3-1-1-4- آب بروم : محلول مائی اشباع شده : غلظت تقریبی را ( میلی گرم در میلی لیتر ) با افزودن حجم معینی ( توسط بورت ) به بالن محتوی 5 میلی لیتر از محلول ید ور پتاسیم 10 درصد تعیین كنید . 5 میلی لیتر از محلول اسید سولفوریك رقیق اضافه كنید و یذ آزاد شده را با محلول نرمال تیوسولفات سدیم عیارسنجی كنید .

3-1-1-5- محلول تقریبا یك درصد سولفیت سدیم ( وزن به حجم )

3-11-6- محلول تقریبا 5 درصد فنل ( وزن به حجم )

3-1-1-7- محلول تقریبا 10 درصد ید ور پتاسیم ( وزن به حجم )

3-1-1-8- محلول استاندارد تازه تهیه دشه 0/005 نرمال تیو سولفات سدیم

3-1-1-9- محلول یك درصد نشاسته ( وزن به حجم ) تازه تهیه شده

3-1-1-10- محلول كلرور سدیم برای تهیه آن 10 گرم كلرور سدیم را در آب حل كرده و حجم آن را به 100 میلی لیتر برسانید .)

3-1-1-11- محلول ید ور پتاسیم شاهد : 0/328 گرم ید ور پتاسیم را در آب حل كرده و حجم آن را به 250 میلی لیتر برسانید . 5 میلی لیتر از این محلول را تا 250 میلی لیتر رقیق كرده و 5 میلی لیتر آن را به عنوان شاهد مورد استفاده قرار دهید كه معادل یك میلی گرم ید و یا 0/308 میلی گرم ید ور پتاسیم است .

3-1-2- آماده كردن محلول نمونه :

3-1-2-1- بدقت حدود 50 گرم از نمونه را وزن كرده و آن را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل كنید . 2 گرم تاگادیاستاز به آن بیافزایید و بگذارید در حرارت 37 درجه سانتی گرادبه مدت 2 ساعت بماند محلول را صاف كرده و باقی مانده را با آب بشویید محلول صاف شده و آب‏های شستشو صاف شده را روی هم بریزید و حجم آن را در یك بالن ژوژه به 250 میلی لیتر برسانید .

3-1-3- طرز عمل :

50 میلی لیتر محلول مورد آزمون (3-1-2-1) را به وسیله پی پت به یك ارلن مایر 200 میلی لیتری منتقل نموده و سپس به وسیله اسید سولفوریك رقیق شده در حضور شناساگر متیل اورانژ خنثی كنید سپس به وسیله بورت قطره قطره آب برومی كه حاوی 20 میلی گرم برم باشد به محلول اضافه كنید بعد از چند دقیقه بوسیله افزودن قطره قطره سولفیت سدیم و بهم زدن مداوم برم آزاد باقی مانده را از بین ببرید . قسمت دهانه و دیواره‏های ارلن مایر را با آب مقطر شستشو و كاملا برم آزاد را بوسیله افزودن یك تا 2 قطره محلول فنل خارج كنید .