دانلود تحقیق روش اندازه گیری كلسیم در غذای دام

فهرست مطالب روش اندازه گیری كلسیم در غذای دام مقدمه هدف دامنه كاربرد تعریف نشانه و اختصارها نمونه برداری روش آزمون روش اندازه گیری كلسیم در غذای دام مقدمه تعییندانلود تحقیق روش اندازه گیری كلسیم در غذای دام|40150531|sarzamindoost|كمیسیون استاندارد غذای دام ,نمونه برداری از كلیه غذاها به جز غذاهای پرحجم
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق روش اندازه گیری كلسیم در غذای دام

فهرست مطالب

روش اندازه گیری كلسیم در غذای دام

مقدمه

هدف

دامنه كاربرد

تعریف

نشانه و اختصارها

نمونه برداری

روش آزمون

روش اندازه گیری كلسیم در غذای دام

مقدمه

تعیین مقدار كلسیم در غذای دام برای تهیه جیره متعادل كاملاَ ضروری است و این امر بویژه در گاوهای شیری و ماكیان تخم گذار اهمیت زیادی دارد چون كمبود مقدار كلسیم بخصوص عدم توجه به رابطه جیره غذایی موجب بروز اختلالات مختلفی در حیوان می شود.

1- هدف

هدف این استاندارد یكنواخت كردن روش اندازه گیری كلسیم در غذاهای دام است.

2- دامنه كاربرد

این استاندارد روش تعیین مقدار كلسیم را بر حسب (ca) در غذاهای ساده و مخلوط حیوانات به روش تیتریمتری شرح می دهد.

یادآوری: غذائی كه از یك فرآورده به تنهائی تشكیل شده باشد (مثل جو) غذای ساده و غذائی كه از چند فرآورده تهیه شده باشد غذای مخلوط نامیده می شود.

3- تعریف

منظور از (ca) مقدار كلسیمی است كه بصورت تركیبات آلی و معدنی در غذا وجود دارد ولی قابلیت هضم و جذب آنرا بیان نمی كند.