دانلود مقاله روش اندازه‏گیری مقدار آمونیاک

هدف از تدوین این استاندارد بیان روش اندازه گیری مقدار آمونیاك موجود در یك زداینده می باشد . این روش برای پاك كننده هایی كه دارای اوره هستند مناسب نیست . در صورتدانلود مقاله روش اندازه‏گیری مقدار آمونیاک|40150534|sarzamindoost|روش اندازه‏ گیری مقدار آمونیاک
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مقاله روش اندازه‏گیری مقدار آمونیاک

هدف از تدوین این استاندارد بیان روش اندازه‏گیری مقدار آمونیاك موجود در یك زداینده می‏باشد .

این روش برای پاك كننده‏هایی كه دارای اوره هستند مناسب نیست .

در صورتی كه زداینده‏ها دارای مونوآلكانول آمین‏ها باشند روش تغییر یافته نیز شرح شده است .

2 ـ اساس

آمونیاك موجود در یك زداینده به وسیله تغییر مستقیم از یك محلول قلیائی اندازه‏گیری می‏شود . حاصل تقطیر در محلول بوریك اسید تیتر می‏گردد . در صورتی كه مونوآلكانول آمین‏ها در پاك كننده موجود باشد روش مناسب دیگری به كار می‏رود .

4 ـ مواد شیمیایی مورد نیاز

مواد شیمیایی به كار رفته باید از نوع خالص بوده و از آب مقطر مطابق استاندارد شماره 1728 ایران استفاده شود .

3 ـ 1 ـ پودر روی

3 ـ 2 ـ اولئیل الكل صنعتی

3 ـ 3 ـ سیلیكون استر - مایع

3 ـ 4 ـ بوریك اسید محلول 20 گرم در لیتر - 10 گرم بوریك اسید را در آب حل كرده و در صورت لزوم به منظور انحلال بیشتر گرم كنید سپس به حجم 500 میلی‏لیتر برسانید .

3 ـ 5 ـ محلول ئیدروكسید سدیم حدود 8 مول در لیتر

3 ـ 6 ـ محلول ئیدروكلریك اسید - 0/100 مول در لیتر

3 ـ 7 ـ محلول شناساگر مخلوط شامل

a - 0/05 درصد ( وزن به حجم ) متیل قرمز در الكل 95 درصد حجمی

b - 0/15 درصد ( وزن به حجم ) محلول متیل بلو

4 قسمت از محلول a را به یك قسمت از محلول b اضافه كنید . این محلول باید موقع مصرف تهیه شود .

3 ـ 8 ـ محلول شناساگر فنل فتالئین - 0/5 درصد ( وزن به حجم ) در اتانول 50 درصد حجمی