دانلود روش اندازه‏گیری فسفر در خوراك دام و طیور

روش اندازه گیری فسفر در خوراك دام و طیور 1 - هدف هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشهای تعیین مقدار فسفر در خوراك دام و طیور به طریقه اسپكتروفتومتری و تیتریمتردانلود روش اندازه‏گیری فسفر در خوراك دام و طیور|40180714|sarzamindoost|روش اندازه‏گیری فسفر در خوراك دام و طیور
با ما همراه باشید با موضوع دانلود روش اندازه‏گیری فسفر در خوراك دام و طیور

روش اندازه‏گیری فسفر در خوراك دام و طیور

1 - هدف

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشهای تعیین مقدار فسفر در خوراك دام و طیور به طریقه اسپكتروفتومتری و تیتریمتری می‏باشد .

2 - دامنه كاربرد

روشهای ارائه شده در این استاندارد برای تعیین مقدار فسفر در خوراك دام و طیور كاربرد دارد .

3 - تعیین مقدار فسفر

3 - 1 - تعیین مقدار فسفر به دو روش زیر انجام می‏گردد :

3 - 1 - روش اندازه‏گیری فسفر به طریقه اسپكتروفتومتری :

این روش برای فرآورده‏هائی كه مقدار فسفر آنها پائین است بكار می‏رود . و در برخی از مواردی كه فسفر فرآورده زیاد است می‏توان از روش تیتریمتری استفاده نمود .

17 صفحه فایل ورد قابل ویرایش