مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی

بصورت فایل ورد همراه با منابع مفاهیم، تعاریف و چارچوب نظری.. 14 مقدمه. 15 2-1- مفاهیم و تعاریف... 15 2-1-1- مفهوم سكونتگاههای غیررسمی.. 15 2-1-2- تعاریف سكونتگامبانی نظری و پیشینه توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی|40205107|sarzamindoost|مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی
با ما همراه باشید با موضوع مبانی نظری و پیشینه توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاهای غیررسمی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مفاهیم، تعاریف و چارچوب نظری.. 14

مقدمه. 15

2-1- مفاهیم و تعاریف... 15

2-1-1- مفهوم سكونتگاههای غیررسمی.. 15

2-1-2- تعاریف سكونتگاههای غیررسمی.. 17

2-1-3- تعریف توانمند سازی.. 20

2-2- گرایشات شهرنشینی و سكونتگاههای غیررسمی.. 20

2-2-1- گرایشات جهانی.. 20

2-2-2- گرایشات شهرنشینی و سكونتگاههای غیررسمی در ایران.. 28

2-3- ویژگیهای اسکانهای غیررسمی.. 30

2-4- علل پیدایش سكونتگاههای غیررسمی.. 32

2-4-1- عوامل ساختاری جامعه: 32

2-4-2- علل سازمانی: 33

2-4-3- فقدان سیستم‎های حمایتی و مشاركتی: 33

2-4-4- فعالیت‎های باندهای (مافیایی) نامشروع زمین.. 34

2-5- رویکردها و رهیافتهای مداخله در اسکانهای غیررسمی.. 34

2-5-1- رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی در قالب دیدگاههای مختلف... 35

2-5-2- بررسی تاریخی رویکردهای مداخله در اسکانهای غیررسمی.. 48

2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960) 48

2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970) 49

2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980) 52

2-6- فرآیند توانمند سازی.. 55

2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازی.. 57

2-8- جایگاه و اهمیت مشارکت با تأكید بر توانمندسازی سكونتگاه های غیررسمی.. 60

2-8-1- مشارکت توسعه ای.. 61

2-8-2- الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی.. 62

2-8-3- موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور. 64

2-8-3-1- محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب) 65

2-8-3-2- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و ...) 66

2-8-3-3- محدودیتهای نهادی : 66

2-8-3-4- محدودیت های قانونی ؛ 67

2-8-3-5- محدودیت های مالی ؛ 67

2-8-3-6- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛ 67

2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی ؛ 68

2-8- نتیجه گیری و ارائه رویکرد نظری تحقیق.. 68


مقدمه

در این فصل ابتدا مفاهیم و تعاریف مرتبط با موضوع تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. سپس شهرنشینی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به تبیین ویژگی ها، علل و سیاست های مداخله در سكونتگاههای غیررسمی پرداخته می شود. همچنین جایگاه و اهمیت مشاركت به عنوان یكی از اصلی ترین پارامترهای توانمندسازی این سكونتگاهها مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها فرایند و ابعاد توانمندسازی بحث شده و روش مداخله در بافت برای ساماندهی سكونتگاه های غیررسمی انتخاب می گردد.