جزوه کاربردی و کامل شناخت مقدماتی انواع بویلر و روشهای بازرسی ساخت بویلرها تولید بخار در دیگهای بخار

مقدمه دیگهای بخار و اتر تیوپ و فایر تیوپ پارامترهای موثر در طراحی دیگهای بخار واتر تیوپ سوختهای مورد استفاده در دیگهای بخار واتر تیوپ آرایش مشعلهای بویلر سیستم استقرار بویلرهای واتر تیوپ مبنای دسته بندی اصلی بویلرهای انواع بویلر های واتر تیوپ پکیج بوجزوه کاربردی و کامل شناخت مقدماتی انواع بویلر و روشهای بازرسی ساخت بویلرها تولید بخار در دیگهای بخار|40216388|sarzamindoost|جزوه کاربردی و کامل شناخت مقدماتی انواع بویلر و روشهای بازرسی ساخت بویلرها,تولید بخار در دیگهای بخار,دیگهای بخار و اتر تیوپ و فایر تیوپ,پارامترهای موثر در طراحی دیگهای بخار واتر تیوپ,سوختهای مورد استفاده در دیگهای بخار واتر تیوپ,آرایش مشعلهای بویلر,سیستم استقرار بویلرهای واتر تیوپ,مبنای دسته بندی اصلی بویلرهای,انواع بویلر های واتر
با ما همراه باشید با موضوع جزوه کاربردی و کامل شناخت مقدماتی انواع بویلر و روشهای بازرسی ساخت بویلرها تولید بخار در دیگهای بخار

مقدمه

دیگهای بخار و اتر تیوپ و فایر تیوپ

پارامترهای موثر در طراحی دیگهای بخار واتر تیوپ

سوختهای مورد استفاده در دیگهای بخار واتر تیوپ

آرایش مشعلهای بویلر

سیستم استقرار بویلرهای واتر تیوپ

مبنای دسته بندی اصلی بویلرهای

انواع بویلر های واتر تیوپ

پکیج بویلر بویلر کمکی بویلر

١بویلرتیپ

پروسس بویلر صنعتی

بویلرهای کاربرد دوگانه

٢ بویلر تیپ SD(STATIONARY D TYPE BOILER)

3بویلر نیروگاهی ) SR ٣بویلر تیپ(STATIONARY REHEAT TYPE BOILERN) (

4 بویلر نیروگاهی ) (STATIONARY ONCETHROUGH TYPE BOILER) SOR

با فشار بالای فوق بحرانی یا بویلربنسون یا بویلر یکبار گذار)

5 بویلر بازیافت حرارتی یا سیکل ترکیبی) HRSG

تقسیم بندی شرکت IHI

بویلرهای نوع( PACKAGE BOILER) SC

بویلر های نوع SD

بویلرنوع SR

شرح تولید بخار خشک در بویلرهای نوع SC SD SR

بویلر های نیروگاهی نوع SOR (BENSON)

( combined cicle boilers)(HRSG ) بویلرهای سیکل ترکیبی

جدول مقایسه ای اجزای WATER TUBE BOILER

ردیف نام قطعات

نوع بویلر که قطعات درآن کاربرد دارد

SOR SR SD SC

FEEAD WATER PIPIE 1

FEEAD WATER PUMPE 2

ECONOMIZER HAEDER 3

STEAM DRUM 4

5لوله STEAM DRUM INTERNAL PIPIE

های تغذیه و توزیع آب استیم دارم

WATER DRUM 6

DOWN COMER 7

8لوله ها و هدرهای توزیع ( FEEDER HEDRE ) کننده آب به

WATER WALL 9 دیواره آبی بویلر یا یا اواپراتور

(HAR) 10 ناحیه بازیاب از گرمایش گازهای خروجی

BANK TUBE 11 مجموعه لوله های

SUPER HEATER 12 مجموعه

RE HEATER 13 مجموعه

WATER 14 لوله های انتقال بخار اشباع ازهدرهای

STEAM DRUM (RISER) به WALL

یا STEAM DRUM 15 لوله های انتقال بخار اشباع از

SATURETED STEAM) هدرها به سوپر هیتر

(PIPE

16 لوله انتقال یخار خشک یا اشباع از بویلر به محل

(MAIN STEAM PIPE) مصرف

17 مجموعه اسکلت فلزی نگهدارنده بویلر

(AIR 18 کانال ورودی هوا و کانل خروجی گاز بویلر

DUCT GAS DUCT)

(DAMPER) 19 دریچه های تنظیم کننده هوا و دود بویلر

20 دهانه های منبسط شونده کانالهای هوا و ودود بویلر

EXPANION JOINT

CASING 21 پوشش بدنه دیگ بخار یا

22 مشعلها ،شیر آلات،اندازه گیری کنندها،شیر اطمینان

23 سپراتور بخار

اجزای اصلی بویلر

(PRESSURE PART) اجزای تحت فشار

(NON PRESHURE PART) اجزای غیر تحت فشار

Parts of water tube boilers قسمت های مهم بویلر واتر تیوب

COMMON PART بخش های مشترک مرتبط با بویلر یا بخش های

CHEMICAL DOZEING١

SAMPLAING SYSTEM

DEMIN WATER SYSTEM٣

۴انواع مخازن شامل

یا تانک هوازدا

(DEAERATOR TANK) ۵دیاریتورتانک

شرح مکانیسم هوا زدایی از آب بویلر که با کاهش فشار و افزایش دمای آب در دیاریتور تانک انجام می شود

شرح مختصری از وظایف قسمتهای اصلی بویلر

( FEEDWATER PUMPE ) پمپ تغذیه آب بویلر

( MAIN FEEDWATER PIPE ) لوله اصلی تغذیه آب بویلر

(Economizer Inlet Header) هدر ورودی اکونومایزر

الف) هدر توزیع کننده

ب) هدر جمع کننده

( ECONOMAIZER ) مجموعه لوله ها و هدرهای اکونومایزر

آرایش لوله های اکونومایزر به دو صورت است

هدرهای خروجی اکونومایزر(Economizer Outlet Header)

لوله های ارتباطی بین خروجی اکونومایزر و درام بخار Economizer Outlet Pipe to )

(Drum Steam

هدر

خروجی آب

اکونومایزربه

دارم بخار

هدر

ورودی آب

اکونومایزر از

سوی فید واتر

پمپ

لوله های فین دار اکونومایزر که در معرض

حرارت هوای داغ خروجی بویلر برای پیش گرم آب

ورودی به بویلر قرار می گیرند

مخزن بخار با استیم درام و متعلقات آن( STEAM DRUM )

مخزن آب یا واتر درام (MUD DRUM) یا (WATER DRUM )

لوله های انتقال آب از درام بخار به بدنه بویلر( DOWN COMMER

PIPIN )

FEEDER PIPE

هدرها و منیفولدها(HEDERS AND MANIFOLD)

Bank Tube

لولههای بدنه اصلی بویلر (لولههای دیوارهای Water Wall Tube(

و لوله های تغذیه کنند آب دیوارها (Riser Pipe) لولههای بالابر FEEDER

PIPE

لولههای انتقال دهنده بخاراشباع(Saturated Steam Pipe)

سوپر هیتر( SUPER HEATER)

سوپرهیتر(اولیه و ثانویه) و دی سوپرهیتر Secondary Primary)

(Desuperheater Super Heater and

سوپر هیترها را با توجه به نوع جذب انرژی حرارتی به سه دسته تقسیم می کنند

CONVECTION SUPER HEATER

سوپر هیترهای اولیه

٢ سوپرهیترهای ثانویه یا تشعشعی PLATEN SUPER HEATER

٣ سوپر هیتر نهایی FINAL SUPER HEATER

کنترل دمای بخار خروجی از سوپرهیترها

ری هیتر( REHEATER )

لوله اصلی انتقال دهنده بخار(Main Steam Pipe)

پیش گرمکن هوا(Air Heater Steam)

ژونگستروم(heater Gas air)

کوره(Furnace)

اساس آرایش مشعل

بر اساس تعدا گذر دود تا دود کش که عمدتاعبارتند

(Burners) مشعلها

Burners

GRF)Gas Recirculation Fan

STACK

AIR DUCT GAS DUCT

DAMPERS

اسکلت نگهدارنده تجهیزات بویلر

STEAM DRUM یا نشان گر آب داخل WATER CALUM

دهانه منبسط شونده اتصالی بویلر EXPANION JOINT

صدا خفه کن یا SILENCER

(سپراتور بخار ( در بویلرهای SOR

کمربند استحکامی فلزی دور بویلر یا BUCK STAY

SHOOT BLOWER

FDFAN

فرآیند طراحی بویلر

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی در طراحی بویلر

محل کاربرد خواصمورد نیاز نوع فولاد وآلیآژهای به کار رفته

WATER WALL

استحکام کشش،مقاومت در مقابل

خوردگی،قابلیت جوشکاری

فولادهای کربنی

DRUM

استحکام خستگی،مقاومت در برابر

خوردگی،استحکام کششی،قابلیت

جوشکاری

فولادهای کربنی

HEADERS

استحکام کششی،استحکام

خزشی،قابلیت جوشکاری

فولادهای کربنی،فولادهای دارای

آلیاژ MO ،CR

SH RH

قابلیت جوشکاری،استحکام

خزشی،مقاومت در مقابل

فولادهای دارای آلیاژ MO،CR ،

اکسیداسیون،پایین بودن ضریب

انبساط حرارتی

STEAM PIPE

قابلیت جوشکاری،استحکام

خزشی،مقاومت در مقابل

اکسیداسیون،پایین بودن

ریب

انبساط حرارتی

فولادهای دارای آلیاژ MO CR

مراحل بازرسی فرآیند ساخت اجزا دیگهای بخار

بازرسی مواد دریافتی

عملیات مارکینگ برای قطعه زنی

عملیات قطعه زنی و ماشین آلات مربوطه

پخ زنی ورقها و قطعات

خمکاری

بازرسی ازخم و مونتاژ SUPER HEATER COIL REHEATER COIL

١ تهیه میز کار مناسب ساخت COIL

٢ عملیات بازرسی از فول اسکل COIL

الزامات و تلرانس های بازرسی برای ساخت COIL

در ساخت BUTT WELD الزامات استانداردی برای تعداد سرجوش ها خطوط جوش COIL

طول تیوب

میزان مجاز سرجوش

BUTT WELD

الزامات و مقادیر قابل قبول در اندازه طولی تیوب ها و پایپ ها

در تیوب ها با توجه به ALIGNMENT میزان OD تیوب های باید به شرح ذیل می باشد

میزان مجازناگونیایی انتهای تیوب ها با توجه به OD تیوب ها به شرح جول زیر می باشد

میزان مجاز هم راستا بودن TUBE

ملزومات خم کاری تیوب

یا معیار اندازه گیری عمق چروک خم تیوب δ فاکتور سیگما

اولیته یا دوپهنگی TUBE

ضخامت سنجی WALL THINNING

STUD TUBE TO و COIL انواع بازرسی ابعادی برای خم کاری و مونتاژ

باتوجه به اشکال زیر PANEL TUBE و HEDAER

BALL TEST

رول کاری ورقهای جداره درام آب و درام بخار

فرآیند رولکاری مجدد

انواع آیتم های بازرسی در بازرسی رول شل ها

عملیات مونتاژ درام بخار و درام آب بویلر(dram assembly )

مواردی مهمی که در ساخت درام باید بازرسی گردد

٣ میزان دویدگی و اندازه بین سوراخ های سدل درام

۶بازرسی از میزان LEVELING درام در دو سمت درام و کلیرانس سدل ها

( PIPE ٧بازرسی از فاصله بین سوراخ های دارم(مربوط به اتصال

٨بازرسی از میزان قطر داخلی سوراخ های درام

٩میزان شیار داخلی سوراخ ها و قطر خارجی و داخلی آن و میزان R لبه سوراخ(برای تیوب

١٠ بازرسی از محل نازل های روی عدسی درام

١١ بازرسی از میزان انحراف امتداد ردیف های سوراخ TUBE

١٢ بازرسی اندازه نصف طول شل تا سنتر شل دارم و همچنین فاصله STUD PIPE روی شل

از همدیگر DRUM

١٣ بازرسی از میزان اختلاف اندازه بین دو نازل درام

عملیات حرارتی درام آب و درام بخار( HEAT TREATMENT)

تست هیدروستاتیک( HYDROSTATIC TEST )

عملیات سوراخکاری درام آب و درام بخار(DRILLING)

ساخت هدر ها( HEADERS )

( HEADER HEAT TREATMENT ) عملیات حرارتی هدرها مواردی که در ساخت هدرها باید بازرسی گردد

CAP یا بدون

٢ میزان طول کلی هدرها با (WATERWALL ) ساخت دیواره بویلر یا واترال CAP

مواردی که در بازرسی پانل ها باید مورد توجه قرار گیرد WATERWALL

مواردی که در بازرسی STACK بایدمد نظر قرار بگیرد

١ بازرسی از میزان اوالیته و قطر شل استک در دوسمت شل

٢ بازرسی از میزان بین ورق های دو شل STACK OFF SET

BASE RING STACK

بازرسی ازسوراخ کاری

۴بازرسی از میزان نا هم راستایی سوراخ های BASE RING STACK

۵بازرسی از میزان ناگونیایی فلنچ استک

۶بازرسی از از گام سوراخ های BASE RING STACK

٧بازرسی از میزان طول کلی STACK

٨ بازرسی از میزان ناگونیایی مجاز هرشل کورس استک

٩بازرسی از برش دریچه ورودی GAS DUCT STACK

١٠ بازرسی ازمیزان برامدگی و تو رفتکی ناشی از تنش های پس ماند جوشکاری در خط جوش

محیطی

١١ بازرسی ازمیزان برامدگی و تو رفتکی ناشی از تنش های پس ماند جوشکاری در خط جوش

طولی

١٢ بازرسی از فاصله سر فنلچ استک تا آکس STACK

١٣ بازرسی از از فلنچ های مدور استک

١۴ بازرسی ازفلنچ و آیتم های قابل بازرسی AIR DUCT AND GAS DUCT

بازرسی از قطعات اسکلت فلزی نگهدارنده بویلر

١بازرسی از میزان خم یا شمشیری شدن تیر ورق

٢بازرسی از میزان فاصله مرکز سوراخهای انکر بولت

٣بازرسی ازاندازه سنتربه سنتر تیر ورق ها در BASE PLATE

۴بازرسی از دویدگی سوراخ های انکربولت BASE RING

۵بازرسی ازمیزان چرخش در H BASE RING

۶بازرسی از میزان عدم چسبندگی BASE RING به سطح اتصال

٧بازرسی از زاویه سمت راست بین وستون اسکلت فلزی BASE RING

٨بازرسی از میزان قطر سوراخ انکر بولت

٩بازرسی از طول کلی ستون اسکلت فلزی از BASE PALITE و قطعات اتصالی

١٠ بازرسی از میزان خم شدگی مجاز ستون اسکلت فلزی

١١ بازرسی زاویه صحیح در برش انتهایی ستون

١٢ بازرسی ازپهنا و ارتفاع بیم اسکلت فلزی

١٣ بازرسی از میزان پیچیدگی مجاز بیم

١۴ بازرسی از میزان میزان خارج شدکی سنتر بیم از بال وجان

١۵ بازرسی از میزان صحیح زاویه انتهایی فلنچ در اسکلت فلزی

١۶ بازرسی از میزان شمشیری عرضی جان ستون اسکلت فلزی

١٧ بازرسی از ابعاد قطعات اتصالی در جهت افقی روی بیم

١٨ بازرسی از قطعات اتصالی در جهت عمودی

١٩ بازرسی ابعادی از GUSSET PLATE در بیم های فلزی

٢٠ بازرسی از طول کلی بیم در حالت بدون اتصالات

٢١ بازرسی از سوراخ های روی ستون اصلی بیم

٢٢ بازرسی از فاصله طولی قطعات نصب شده روی بیم

٢٣ بازرسی از قطعات اتصالی در جهت افقی برای بیم های کوچک

٢۴ بازرسی ابعادی از GUSSET PLATE بر روی بیم اصلی

٢۵ بازرسی از گام سوراخ های اتصال دهندهای بیم(WEB SIDE)

٢۶ بازرسی از گام سوراخ های اتصال دهندهای بیم(WEB SIDE)

٢٧ بازرسی از عدم هم راستایی انطابق سوراخ ها

بین قسمت اتصال دهنده پیچ های تحت تنش بالا GAP ٢٨ بازرسی از

٢٩ بازرسی از سوراخ کاری FITING PLATE

٣٠ بازرسی از طول کلی ستون PIPE RACK

L≤5

٣١ بازرسی از فاصله بین سنتر دو ستون در اسکلت فلزی

B≤2

٣٢ بازرسی دویدگی بین دو ستون اسکلت فلزی وفاصله اکس به اکس ستون ها

در فرایند نصب SD وSC نکات ویژه مونتاژ اجزا تحت فشاربویلرتیپ

نکات ویژه در نگهداری و راه اندازی بویلر

شناخت نواحی اصلی بویلر و جهت شناسی

١ناحیه REAR SIDE

٢ناحیه FRONT SIDE

٣ناحیه BANK SIDE

۴ناحیه FURNACE SID