دانلود تحقیق مدیریت اسلامی

مفهوم و تعریف مدیریت اسلامی مدیریت اسلامی ،یعنی اگر بخش از «مدیریت» و فرآیند آن كه هستند بر ویح الهی و منابع اسلامی باشد كه وجه تمایز آن با دیگر مدیدانلود تحقیق مدیریت اسلامی|40262407|sarzamindoost|مدیریت اسلامی,اسلام و مدیریت,فرآیند مدیریت اسلامی,اهمیت مدیریت اسلامی,مدیریت غیر اسلامی
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق مدیریت اسلامی

مفهوم و تعریف مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی ،‌یعنی اگر بخش از «مدیریت» و فرآیند آن كه هستند بر ویح الهی و منابع اسلامی باشد كه وجه تمایز آن با دیگر مدیریت ها را می توان در مواذد ذیل دانست:

و تعبیر «مدیریت اسلامی» حاكی از این است كه «مدیریت » می تواند دارای صفت «اسلامی » و یا «غیر اسلامی» باشد كه ارتباط بین مباحث مدیریت و اسلام را منعكس می نماید.

رابطه مدیریت با اسلام:

بطور كلی مهمترین ارتباطی كه میان علوم (بویژه علوم كاربردی) و ادیان (بویژه اسلام) وجود دارد و طبعاً در مورد مدیریت هم صدق می كند ،‌رابطه جهان بینی اسلامی و رابطه نظام ارزشی اسلام با علوم انسانی است كه رابطه اول از راه تأثیر نظریات اسلامی پیرامون هستی شناسی و انسان شناسی بعنوان اصول موضوعه در علوم انسانی و از جمله مدیریت تجلی می كند و رابطه دوم از راه تأثیر ارزشهای اسلامی در تعیین اهداف و خط مشی ها و روشهای علمی ظاهر می شود([1])

سرچشمه مشروعیت مدیریت اسلامی:

مدیریت ارتباط تنگاتنگی با جهان بینی اسلامی دارد و براساس توحید ،‌مجموعه جهان هستی یك واحد بیش نیست كه از سوی خدای واحد به وجود آمده.

واژه «رَب » كه ما انسانها روزی ده مرتبه به كار می بریم به معنی «سرپرست» مدیر و مدبر هست ؛ براساس این تفكر ،‌تمام مدیریتها به «مدیریت خداوند» باز می گردد و شاخه هایی از آن هستند،‌همانطوری كه تمام مالكیتها از او سرچشمه می گیرد و مالك تمام هستی اوست . به ما آزادی ،‌اراده ، لیاقت ،‌مالكیت و مدیریت در محیط زندگی خودمان بخشیده است، او ما را به عنوان نماینده و جانشین (خلیفه ا… ) در زمین برگزیده و شایستگی های لازم را برای این «نمایندگی» به ما عنایت فرموده است.

وظایف مدیریت (فرایند مدیریت )

امروزه یكی از مهمترین فعالیتهای زندگی اجتماعی انسان «مدیریت» است ،‌در زمان حاضر تنها به كمك این فعالیت «مدیریت» است كه مأموریتها و اهداف سازمانهای اجتماعی با توجه به امكانات و منابعی كه در اختیار هست تحقق می یابد، زیرا به بهترین وجه ممكن از منابع و امكانات موجود بهره برداری شده و توانایی و استعداد انسانها را فعالیت می بخشد. مدیران در انجام مأموریت خویش فرآیند و یا وظایفی را مثل تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، سازماندهی ،‌هدایت و رهبری ، نظارت و كنترل ،‌هماهنگی ، انگیزش و ارتباطات را پیگیری كرده ،‌كه در واقع این مجموعه ، فعالیت «مدیریت» و وظایف او را تشكیل داده و با هماهنگی همه آنها نیل به اهداف را ممكن می سازد؛ در این باره صاحبنظران هر یك به گونه ای متفاوت مدیریت را تعریف نموده اند كه یكی آن را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف نموده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأكید كرده است.([2])

گروهی نیز آن را علم و هنر هماهنگی كوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به هدف مشخص توصیف كرده اند. و گروهی دیگر مدیریت را در قالب انجام وظایفی مثل برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی و .. بیان نموده اند و یكی از دانشمندان مدیریت و اقتصاد ([3]) مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصلی ترین نقش مدیر قلمداد كرده است. و برخی نیز برای مدیر وظایف و نقشهایی مانند رهبری ، منبع اطلاعاتی و عامل تصمیم گیری و روابط با سایر سازمانها بر شمرده اند.([4])


تصمیم گیری:

یكی از فعالیتهای مهم مدیریت كه هسته و جوهر همة فعالیتهای دیگر را تشكیل
می دهد، تصمیم گیری است . مناسب است ابتدا به اهمیت و ضرورت تصمیم گیری در مدیریت بپردازیم.

تعریف تصمیم گیری:

تعریف آن عبارتست از انتخاب یك راه حل از میان راه حلهای مختلف ،‌بنابراین كار تصمیم گیرنده پیدا كردن راه حلهای ممكن و ملاحظه نتایج هر یك از آنها و انتخاب بهترین آنها ، كه اگر این انتخاب بنحو مطلوبی انجام گیرد تصمیمات او مؤثر و مفید خواهد بود.

اهمیت تصمیم گیری:

در اهمیت تصمیم گیری چنین نوشته اند: ([5]) جوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است . تصمیم گیری از اجزای تفكیك ناپذیر مدیریت بشمار می آید و در هر وظیفه مدیریت بنحوی جلوه گر است ،‌در تعیین خط مشهای سازمان ، در تدوین هدفها (برنامه ها ) ، طراحی سازمان ،‌انتخاب ،‌ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و ركن اساسی است ؛ مدیر همواره با مواردی كه تصمیم گیری را طلب می كند سر و كار دارد و چگونگی این تصمیم ها میزان موفقیت و تحقق اهداف را معین می كند.

بنابراین ،‌شناخت شیوه ها و روشهای تصمیم گیری و آگاهی از فنون آن برای مدیران حائز اهمیت بوده و با بهره گیری از آنها ، توانایی مدیر در اخذ تصمیمات مؤثر و كارآمدتر افزایش می یابد.

به نظر هربرت سایمون ، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیرت را مترادف با آن دانست . وی همچنین سازمان را مجموعه ای از تصمیم گیران می داند. وی نظریه تصمیم گیری خود را تحت عنوان «مدیر به عنوان تصمیم گیرنده» ارائه نمود. و ما در این جا این نكته را متوجه می شویم كه مهارت لازم برای یك مدیر همان مهارت تصمیم گیری می باشد.

در واقع مدیر باید قبل از هر چیز برای انجام وظایفی كه به او واگذار می شود تصمیم گیری لازم را بعمل آورد و گاهی اگر تصمیمات بجا و بموقع اتخاذ نشود منجر به خسارات و شكستهای بزرگی خواهد شد . و علی (ع) تصمیم گیری افراد عاقل را نجات بخش توصیف می كنند و می فرمایند و تصمیم و رأی انسان عاقل نجات بخش است كه اشاره دارد به اینكه تصمیم باید عاقلانه باشد. و بر این اساس در مدیریت امروز می گویند: تصمیم گیری اثر بخش و كارساز باید عقلانی باشد.([6])

حالا عقل چیست ؟‌امام علی (ع) عقل را اندیشة فرد می داند و می فرماید:

«رأی الرجل میزان عقله » یعنی میزان عقل فرد ،‌اندیشة اوست.


فایل ورد 36 ص