خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل تالیف دکتر محمد نمازی

دانلود خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل تألیف دکتر محمد نمازی، در قالب pdf و در 112 صفحه، شامل: فصل اول : تعاریف و کلیات حسابداری مدیریت تعخلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل تالیف دکتر محمد نمازی|40273415|sarzamindoost|دانلود رایگان خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل تالیف دکتر محمد نمازی,خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل دکتر نمازی,جزوه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل تالیف دکتر محمد نمازی,جزوه خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل تالیف نمازی,پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک
با ما همراه باشید با موضوع خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل تالیف دکتر محمد نمازی

دانلود خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل تألیف دکتر محمد نمازی، در قالب pdf و در 112 صفحه، شامل:

فصل اول : تعاریف و کلیات حسابداری مدیریت

تعریف حسابداری مدیریت

تعریف حسابداری مالی،حسابداری صنعتی

تفاوت عمده

سیر تکاملی MA

دلایل پیدایش SMA

پیشرفت های SMA

وجه تمایز SMA با MA سنتی

حسابداری تکنولوژی پیشرفته تولیدی

انواع اطلاعات حسابداری مدیریت

موقعیت سازمانی حسابداران مدیریت

نقش حسابداران مدیریت در سازمان8

معلومات ضروری برای حسابدارن مدیریت

عوامل عمده ای که عملیات واحدهای صنعتی را دگرگون ساخته

فصل دوم : هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

مقدمه

سیستم هزینه یابی سنتی و نارسائی های آن

مشکل و انتقاد اصلی صاحب نظران

مروری بر تاریخچۀ هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقایسه هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت

خلاصه انحرافات هزینه در سیستم های هزینه یابی سنتی

تعیین فعالیت های بدون ارزش افزوده

مهندسی ارزش ساختار هزینه

طبقه بندی فعالیت ها در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

شیوه کارکرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

گام های عملی برای پیاده سازی سیستم ABC

موارد کاربرد عملی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

چه شرکتهایی بهتر است از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده کنند؟

معایب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

خلاصه و نتیجه گیری

فصل سوم: هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا TDABC

مقدمه

مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا

چالش های مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت

سازوکارهزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

مقایسه دو مدل (ABC) و(TDABC)

قدرت پیشبینی مدل (ABC)

معادلات زمانی

به روز رسانی مدل

نوآوری هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا

پیاده سازی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)

معایب سیستم TDABC

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

مقدمه

مفهوم زنجیره ارزش

تشریح اجزاء زنجیره ارزش

سیستم های سنتی تجزیه و تحلیل هزینه و سیستم جدید تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

تعرف مدیریت استراتژیک

مزایای زنجیره ارزش

تعریف زنجیره ارزش

مزیت های تکنیک در موسسه ی حسابداران مدیریت آمریکا

موارد مورد توجه در تجریه و تحلیل زنجیره ارزش

طبقه بندی چرخه های زنجیره ارزش

مراحل تصمیم گیری استراتژیک برای ساخت شرکت هوشمند

استفاده از زنجیره ارزش برای کاهش زمان تولید

تعمیم زنجیره ارزش پورتر به کتابخانه های تخصصی

مقایسه ی مدل پورتر با فعالیت های یک کتابخانه ی تخصصی

فصل پنجم : هزینه یابی بر مبنای هدف TC

مقدمه

تاریخچه هزینه یابی بر مبنای هدف

ضرورت های هزینه یابی بر مبنای هدف

ویژگیهای دنیای جدید کسب و کار

تعریف هزینه یابی بر مبنای هدف

مقایسه هزینه یابی بر مبنای هدف و هزینه یابی سنتی

مفاهیم هزینه یابی هدف

مراحل اجرای هزینه یابی هدف

اصول کلیدی در هزینه یابی بر مبنای هدف

تعیین هزینه تخمینی با توجه به نتایج QFD برای گزینه های پذیرفته شده مختلف

مقایسه هزینه تخمینی محصول و هزینه هدف و از بین بردن شکاف موجود

مطالعه موردی

تفاوت مدیریت هزینه در ژاپن و آمریکا

اجرای هزینه یابی بر مبنای هدف در ایران

فصل ششم : هزینه یابی کایزن KC (بهبود مستمر)

مقدمه

تاریخچه کایزن

کایزن چیست؟

ارتباط بهبود مستمر و سه نوع فعالیت فاقد ارزش افزوده

اقدامات کایزنی در سازمانها

انواع مختلف موداها

مفاهیم هزینه یابی کایزن

مراحل اجرای کایزن

مدیریت و کایزن

بودجه بندی و کایزن

سیکلهای کنترل کاهش هزینه های فرآیند کایزن

اصول بیست گانه مدیریت در کایزن

مرحله آماده سازی یا پنج ت

مرحله آماده سازی - تشخیص

مرحله آماده سازی – ترتیب 5S

کایزن و کنترل کیفیت جامع(TQM)

کایزن و سیستم پیشنهادها

کایزن در برابر نوآوری

مقایسه کایزن با نوآوری

فصل هفتم : تئوری محدودیت (گلوگاه)

مقدمه

تئوری محدودیت

وابستگی رویدادها یا پیش نیازها

مفروضات کلیدی تئوری محدودیتها

گام ها

انواع محدودیت

انواع ماشین آلات (جریان تولیدی) در تئوری محدودیتها

تفاوت های تئوری محدودیت و حسابداری صنعتی سنتی

انتقادات وارده بر تئوری محدودیت مزایای تئوری محدودیت

فصل هشتم : هزینه یابی کیفیت

مقدمه

تعیین نقاط اصلی توجه جهت کاهش هزینه

تعریف هزینه های کیفیت

تاریخچه تکامل هزینه های کیفیت

مدل های مختلف هزینه های کیفیت

گروه های چهارگانه هزینه های کیفیت در مدل P-A-F

مدل های فرآیندی (کرازبی

مدل هزینه های فرصت یا هزینه نامشهود

مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مدل کوه یخی (دیل و پلاتکت

تعیین مقدار بهینه هزینه های کیفیت

مدل اقتصادی هزینه های کیفیت

شرکت های با فرآیندهای سنتی

شرکت های با فرآیند در حال توسعه

فصل نهم : روش ارزیابی متوازن (BSC)

مقدمه

تاریخچه ارزیابی متوازن

تعاریف ارزیابی متوازن

تعریف استراتژی

موانع اساسی در پیاده سازی استراتژی

چهار دیدگاه ارزیابی متوازن

چالشهای احتمالی ارزیابی متوازن

راه حلهای مقابله با چالشهای ارزیابی متوازن

مزایای اجرای ارزیابی متوازن

نتیجه گیری

فصل دهم : مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مقدمه

تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

فلسفه مدیریتی.

تعریف مدیریت جامع کیفیت

ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت

مفهوم مدیریت کیفیت جامع

ویژگیهای مدیریت کیفیت جامع

تفاوت دیدگاه سنتی و دیدگاه مدیریت کیفیت جامع نسبت به کیفیت

اهداف مدیریت کیفیت جامع

نقش مدیریت جامع کیفیت

فرض ها مدیریت کیفیت جامع

اصول مدیریت کیفیت جامع

شش اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع

هشت رکن مدیریتی در مدیریت کیفیت جامع

توضیحات:

این فایل شامل " خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل تألیف دکتر محمد نمازی " می باشد که مشتمل بر کل 10 فصل کتاب بوده و در حجم 112 صفحه، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.

خلاصه کتاب تهیه شده بسیار کامل بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است.