نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیك عبارت است از : {مدیریت، هدایت و كنترل سازمان بهنحوی كه بتواند واكنش مناسب و سریع در برابرتغییرات محیط درونی و برونی سازمان نشان داده و درشرایط نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک|40274633|sarzamindoost|مدیریت استراتژی,راهبرد تقدمات تاخرات سیستم,اهداف منابع انسانی سازمان فرآیند
با ما همراه باشید با موضوع نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیك عبارت است از :
{مدیریت، هدایت و كنترل سازمان به‌نحوی كه بتواند واكنش مناسب و سریع در برابرتغییرات محیط درونی و برونی سازمان نشان داده و درشرایط ایده‌آل تغییردهنده محیط درونی و یا برونی باشد
{مدیریت استراتژیك: از 1)تدوین ، 2)اجراء و 3)ارزشیابی استراتژیها تشكیل شده است

ازمهمترین خصوصیات کارتهای امتیازی متوازن ایجاد روابط علت و معلولی در مناظر چهارگانه ارزیابی است که این موضوع از طریق ایجاد نقشه های استراتژی ممکن است.

یک نقشه استراتژی نحوه تبدیل و انتقال داراییهای نامشهود سازمان را به نتایج با ارزش موردنظر مشتری و سهامداران مالی نشان می دهد. البته ارزش پدیده ای غیرمستقیم است و داراییهای نامشهود مانند دانش و کارکنان به ندرت دارای تاثیر مستقیم برنتایج مالی نظیر درآمد و سود هستند.