تحقیق با موضوع سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S

توضیحات: 45صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: بندیكس مكاترونیك II سیستم بدیكس مكاترونیك II برروی فورت كانتور و مركوری میستیك مدل 1995 نصب گردید. انتخاب سیستمتحقیق با موضوع سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S|40277472|sarzamindoost|تحقیق با موضوع سیستمهای ترمز ضد قفل ABS
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق با موضوع سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S

توضیحات:

45صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

بندیكس مكاترونیك II

سیستم بدیكس مكاترونیك II برروی فورت كانتور و مركوری میستیك مدل 1995 نصب گردید. انتخاب سیستم كنترل قدرت موجود بر روی این سیستم اختیاری است و به سفارش مشتری انجام می‌شود.

مكاتورونیك II یك سیستم غیر مجتمع چهاركاناله می باشد و از روی سیستم ترمز اصلی معمولی و یك واحد هیدرولیكی نصب شده در بین سیلندر اصلی و ترمزهای چهارچرخ تشكیل شده است. واحد هیدرولیكی خود متشكل است از:

یك محرك هیدرولیكی، یك پمپ فشار ABS یك تنظیم كننده الكترونیكی كه جعبة رله ای برروی آن سوار شده و دو عدد شیر فشارشكن. ترمز هر یك از چهارچرخ توسط یك شیر سلونوئیدی مجزا ومستقل كه در یك محرك هیدرولیكی تعبیه شده كنترل می‌شود در حالتی كه سرعت خودرو بیش از mph3 بوده و یكی از چرخها در آستانة‌قفل شدن باشد شیری باز شده و فشار روغن آن چرخ را آزاد می كند تا بتواند آزادانه و متناسب با سرعت خودرو حركت كند. این دوره می‌تواند در یك ثانیه چند بار تكرار شود. بروز نقص در سیستم ABS هیچ مشكلی برای سیستم ترمز اصلی به وجود نمی آورد. سیستم كنترل قدرت از همان سیستم اصلی ABS و یك پمپ و یك شیر اضافی كه روی تنظیم كننده هیدرولیكی سوار شده استفاه می كند. اگر سرعت خودرو كمتر ازmph 30 بوده و در اثر شتاب زیاد یكی از چرخهای محرك به طور هرز بچرخد (اصطلاحا به صورت بكسواد) در این صورت یكی از شیرها باز شده وبه پمپ اجازه می دهد تا فشار ترمز درآن چرخ را بیافزاید و بدین ترتیب از چرخش هرز آن چرخ به دور خود جلوگیری كند. با این عمل در واقع گشتاور زیادی به چرخ وارد می‌شود در همین حال دریچه گاز نیز به آرامی بسته می‌شود تا گشت آور موتور را كاهش دهد. در سرعت های بالای mph30 گشتاور توسط تنظیم دریچه گاز كنترل می‌شود زیرا بكارگیری ترمز دریكی ازچرخهای محرك ممكن است باعث ناپایداری خودرو شود.

فهرست برخی ازمطالب:

سیستم بندیكس مكاترونیك II 1

سیستم بوش 2 2

نیپوندسو (تویوتا) 15

سیستم تویوتا 17

سیستم ABS چهارچرخ تویوتا 22

كنترل قدرت سوپرا TRAC 24

كنترل قدرت كمری 25

سیستم دولفی ABS VI 26

كلسی- هایز EBC4 32

اجزای سیستم 3

واحد كنترل الكترونیكی 5

تنظیم‌كننده هیدرولیكی 8

سنسورهای سرعت چرخ 9

سوییچ چراغ ترمز 11

سوییچ شتاب منفی 11

سوییچ شتاب جانبی 11

شتاب جانبی سنج 12

نحوه عملكرد سیستم 13

مرحله نگهداری 13

مرحله كاهش 14

مرحله افزایش 14

اجزای سیستم 16

سیستم های تویوتا 18

اجزای سیستم 19

عملكرد سیستم 20

اجزای سیستم 24

سیستم كنترل قدرت 24

اجزای سیستم 25

اجزای سیستم 26

اجزای سیستم 28

تنظیم كننده هیدرولیكی 29

سنسورهای سرعت چرخ 29

چراغهای نمایشگر 30

عملكرد سیستم 30

سلونوئیدهای و شیرها 35

پمپ 36

اكومولاتورهای فشار بالا 36

سنسورهای سرعت 36

تنظیم كننده سنسور سرعت 37

عملكرد سیستم 37

مدارهای الكتریكی 37

محافظت مدار 39

عیب یابی خودكار 39

ترمز گرفتن عادی 40

ترمز گیری ضد قفل 41

سیستم بندیكس مكاترونیك II 1سیستم بوش 2 2نیپوندسو (تویوتا) 15سیستم تویوتا 17سیستم ABS چهارچرخ تویوتا 22كنترل قدرت سوپرا TRAC 24كنترل قدرت كمری 25سیستم دولفی ABS VI 26كلسی- هایز EBC4 32