تحقیق با موضوع سیستمهای REAL TIME

توضیحات: تحقیق با موضوع سیستمهای REAL_TIME 33صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: خلاصه : در سالهای اخیر ، یك درخواست برای سیستمهای REAL_TIME كه میتواند حجم گستحقیق با موضوع سیستمهای REAL TIME|40277690|sarzamindoost|تحقیق با موضوع سیستمهای REAL TIME
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق با موضوع سیستمهای REAL TIME

توضیحات:

تحقیق با موضوع سیستم‌های REAL_TIME

33صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

خلاصه : در سالهای اخیر ، یك درخواست برای سیستم‌های REAL_TIME كه می‌‌تواند حجم گسترده‌‌‌ای از داده‌‌های به اشتراك گذاشته شده را دستكاری كند ، به یك امر حتمی و لازم در سیستم‌‌های REAL_TIME Data BASE RTDBS به عنوان یك زمینة تحقیقی تبدیل شده است . این مقاله بر روی مسئلة زمان‌بندی QUERY ها در RTDBS ها متمركز شده است .ما الگوریتم جدیدی به نام Priority Adaptation Query Reource Scheduling PAQRS برای اداره كردن كارهای Multi Class Query و Single Class Query را معرفی و ارزیابی می‌كنیم . هدف عمدة الگوریتم به حداقل رساندن تعداد Deadline های از دست داده شده است و در عین حال اطمینان پیدا كردن از اینكه dead line های از دست داده شده در بین كلاسهای متفاوت مربوط به یك توزیع اجرایی از دست دادن پخش شده باشد . این منظور با تعدیل پویای پذیرش ورودی ، تخصیص حافظه و سیاست‌های اعمال اولویت بر طبق پیكربندی منبع معنی آن و خصوصیات كلی كار بدست می‌آید . یك سری از آزمایشات نشان داده‌اند كه PAQRS برای زمان‌بندی Query های Real _Time بسیار مؤثر هستند .

خلاصه : در سالهای اخیر ، یك درخواست برای سیستم‌های REAL_TIME كه می‌‌تواند حجم گسترده‌‌‌ای از داده‌‌های به اشتراك گذاشته شده را دستكاری كند ، به یك امر حتمی و لازم در سیستم‌‌های REAL_TIME Data BASE RTDBS به عنوان یك زمینة تحقیقی تبدیل شده است . این مقاله بر روی مسئلة زمان‌بندی QUERY ها در RTDBS ها متمركز شده است .ما الگوریتم جدیدی به نام Priority Adaptation Query Reource Scheduling PAQRS برای اداره كردن كارهای Multi Class Query و Single Class Query را معرفی و ارزیابی می‌كنیم . هدف عمدة الگوریتم به حداقل رساندن تعداد Deadline های از دست داده شده است و در عین حال اطمینان پیدا كردن از اینكه dead line های از دست داده شده در بین كلاسهای متفاوت مربوط به یك توزیع اجرایی از دست دادن پخش شده باشد . این منظور با تعدیل پویای پذیرش ورودی ، تخصیص حافظه و سیاست‌های اعمال اولویت بر طبق پیكربندی منبع معنی آن و خصوصیات كلی كار بدست می‌آید . یك سری از آزمایشات نشان داده‌اند كه PAQRS برای زمان‌بندی Query های Real _Time بسیار مؤثر هستند .

فهرست برخی ازمطالب:

معرفی

( A) Real_Time Query Processing

Our Foues ( B )

Related Work (2)

Basic Real time Scheduling (3)

Admission Control (A)

Miss Ratio Projection A –1

Type 1 . منحنی به شكل یك كاسه است :

Type 2 . منحنی نزولی یكنواخت است

Type 3 . منحنی صعودی یكنواخت است

4 . منحنی به شكل تپه است

Type

Resource Utilizing Heuristic A –2

فرمول

Memory Allocatoin – B

Dealing with Workload Charges - C

D یك مثال

4- Multi Class Real _Time Query Scheduling