بررسی میدان و انواع آن word

فهرست مطالب ۳-۲: ارگانیک ۴: موقعیت میدان نسبت به راههای منتهی به آن ۴-۱: میدان در محل تقاطع راهها ۴-۲- میدان در کنار راه ۴-۳: میدان در امتداد راه ۵: خصوصیات فضاهای ساخته شدۀ پیرامون میدان ۵-۱: وابسته و متعلق به میدان بررسی میدان در طول تاریخ شهرسازی بررسی میدان و انواع آن word|41008174|sarzamindoost|بررسی میدان ها شهری,انواع میدان شهری,تحقیق میدان,تاریخچه میدان,شهرسازی
با ما همراه باشید با موضوع بررسی میدان و انواع آن word

فهرست مطالب

۳-۲: ارگانیک
۴: موقعیت میدان نسبت به راههای منتهی به آن
۴-۱: میدان در محل تقاطع راهها
۴-۲- میدان در کنار راه
۴-۳: میدان در امتداد راه
۵: خصوصیات فضاهای ساخته شدۀ پیرامون میدان
۵-۱: وابسته و متعلق به میدان
بررسی میدان در طول تاریخ شهرسازی ایران
-۱ پیدایش مفهوم شهر و شهر گرائی در دوران مادها(قرن نهم تا هفتم قبل از میلاد)
۱-۲ مفهوم ابتدائی و اولیه میدان در دوره مادها
۲-۱ شار در دوران هخامنش(قرن هفتم تا قرن چهارم قبل میلاد)
شار در دوره پارتی قرن سوم قبل میلاد تا قرن سوم میلادی)
شار پارتی در دولت ساسانی(قرن سوم تا هفتم میلادی)
شهر نشینی و شهرگرائی در دوران اسلامی
شهر در اوائل سلطه اعراب بر ایران
شهر در دوره سلجوقی
تاریخچه میدان در اروپا
میدان در دوران باستان
دوران بعد اسلام
شروع انقلاب صنعتی
چگونگی استفاده از میدان در حال حاضر
منابع ومناخذ


تعریف میدان:
فضاهای باز وسیعی که دارای محدوده ای محصور یا کمابیش معین بودند و در کنار راهها یا در محل تقاطع آنها قرار داشتند و دارای کارکردی ارتباطی، اجتماعی، تجاری، ورزشی، نظامی یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد مزد مزبور بوند، میدان نامیده می شدند. میدانهای کوچک، بخصوص میدانهای کوچک ارتباطی درون محله های مسکونی را اغلب میدانچه می نامیدند. این میدانچه ها را در برخی از شهرها مانند تهران قدیم، نایین، کاشان و یزد، تکیه یا حسینیه نیز می خواندند.(سلطان زاده حسین فضاهای شهری ایران)
۱: انواع میدانها
۱-۱: میدانهای عمومی
کمابیش در همه سکونتگاهها (شهر یا روستا) میدان یا میدانچه ای عمومی وجود داشت که محل تجمع مردم بود و بعضی از فضاهای عمومی مانند عبادتگاه، آب انبار یا نهر آب و به نسبت وسعت سکونتگاه،تعدادی فضای تجاری یا بازار در پیرامون یا مجاور آن قرار داشت. سبزه میدان تهران، سبزه میدان (میدان کهنه) اصفهان و بسیاری دیگری از سبزه میدانها در سایر شهرها در گذشته، نمونه هایی از این گونه میدانها بوده اند. .(سلطان زاده حسین فضاهای شهری ایران)
میدان امام (توپخانه سابق)تهران.نمونه یک میدان عمومی
۱-۲: میدانهای تجاری
در شهرهای متوسط و بزرگ، به غیر از میدان عمومی شهر، یک یا چند میدان وجود داشت که کارکرد اصلی و عمدۀ آن ها تجاری بود. برخی از این میدان ها تنها به فرآورده یا کالای معینی مانند اسب، کاه گوسفند؛ میوه و غیره اختصاص داشتند. (سلطان زاده حسین فضاهای شهری ایران)