ترجمه مقاله با عنوان مروری کیفی بر واکنش های لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع

مروری کیفی بر واکنش های لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع QUALITATIVE REVIEW OF SEISMIC RESPONSE OF VERTICALLY IRREGULAR BUILDING FRAMES مقدمه این مطالعه جمع بندی از دانش به روز در مورد واکنش قاب ساختمانهای نامنظم در ارتفاع میباشد.ضوابطی که تعریفی ترجمه مقاله با عنوان مروری کیفی بر واکنش های لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع|41009009|sarzamindoost|امنظمی جرمی,سازه ها با پس نشستگی در ارتفاع ,نامنظمی در سختی,نامنظمی در مقاومت,نامنظمی در ارتفاع
با ما همراه باشید با موضوع ترجمه مقاله با عنوان مروری کیفی بر واکنش های لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع

مروری کیفی بر واکنش های لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع

QUALITATIVE REVIEW OF SEISMIC RESPONSE OF VERTICALLY
IRREGULAR BUILDING FRAMES

مقدمه

این مطالعه جمع بندی از دانش به روز در مورد واکنش قاب ساختمانهای نامنظم در ارتفاع میباشد.ضوابطی که تعریفی از نامنظمی درارتفاع در آیین نامه های کنونی میدهند مورد بحث قرار گرفته است. بازبینی از مطالعات انجام شده در مورد رفتار ساختمانهای نامنظم در ارتفاع به همراه نتایجشان ارائه شده است. مشاهده شده است که ایین نامه های ساختمانی ضوابطی را برای دسته بندی کردن سازه های نامنظم در ارتفاع در نظر گرفته اند و پیشنهاد میکنند که تحلیل دینامیک برای نیروهای طراحی جانبی استفاده شود.اغلب مطالعات بر افزایش تغییرمکان جانبی نسبی [1] مورد نیاز در قسمت برج[2] سازه های دارای پس نشستگی در ارتفاع[3] و افزایش نیاز لرزه ای برای ساختمانهای یا توزیع جرم سختی و مقاومت ناپیوسته توافق دارند .بیشترین نیاز لرزه ای برای ترکیب نامنظمی در سختی و مقاومت یاقت میشود.

کلمات کلیدی: نامنظمی جرمی[4] سازه ها با پس نشستگی در ارتفاع نامنظمی در سختی[5] نامنظمی در مقاومت[6] نامنظمی در ارتفاع

[1]Drift

[2] Tower portion

[3] Set-back structure

[4] Mass irregularity

[5] Stiffness irregularity

[6] Strength irregularity