اثرات اعمال میدان مغناطیسی برروی توزیع فازها و کنترل ساختار در طول فرآیند انجماد

این محصول شامل یک فایل pdf و دو فایل پاورپوینت می باشد که شرح فهرست آن به صورت زیر است: تاریخچه مقدمه اثرات میدان مغناطیسی بر روی توزیع فازها در انجماد آلیاژهای Bi-6wt%Mn وAl-18wt%Si اثر گرادیان میدان مغناطیسی بر روی جدایش فازی اثرگرادیان میدان مغناطاثرات اعمال میدان مغناطیسی برروی توزیع فازها و کنترل ساختار در طول فرآیند انجماد|41012494|sarzamindoost|ناپایداری مورفولوژیکی در طول انجماد جهتدار تحت یک میدان مغناطیسی قوی,اثر گرادیان میدان مغناطیسی بر روی جدایش فازی,اثرگرادیان میدان مغناطیسی برروی ریزساختار
با ما همراه باشید با موضوع اثرات اعمال میدان مغناطیسی برروی توزیع فازها و کنترل ساختار در طول فرآیند انجماد

این محصول شامل یک فایل pdf و دو فایل پاورپوینت می باشد که شرح فهرست آن به صورت زیر است:

تاریخچه

مقدمه

اثرات میدان مغناطیسی بر روی توزیع فازها در انجماد آلیاژهای Bi-6wt%Mn وAl-18wt%Si

اثر گرادیان میدان مغناطیسی بر روی جدایش فازی

اثرگرادیان میدان مغناطیسی بر روی توزیع دانه‌های اصلاح شده‌

اثرگرادیان میدان مغناطیسی برروی ریزساختار

اثرات اعمال همزمان نیروهای مغناطیسی والكترومغناطیسی برروی ساختارانجمادیAlخالص وآلیاژAl-4.5wt%Cu

مكانیزم اصلاح‌سازی

توسعه ساختار اصلاح‌شده بوسیله‌ی كنترل كردن رشته‌های كریستالی

بررسی تئوریک مشاهدات

ناپایداری مورفولوژیکی در طول انجماد جهتدار تحت یک میدان مغناطیسی قوی

تأثیر TEMF در جامد روی مورفولوژی سلولی و دندریتی

اثر تغییر پتانسیل شیمیایی سطح وكشش سطحی روی مورفولوژی دندریتی وسلولی تحت یك میدان مغناطیسی قوی

نتایج

منابع