ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها

فصل اول مقدمه فصل دوم محل احداث تحقیق انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء طراحی ستون های فلزی دسته های اتصال چگونگی اتصال تیر به ستون نکاتی در مورد ساخت تیرها وصل تیرهای سراسری وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر تیرچه پروفیل های اتصال و میل مهار باساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها|41014417|sarzamindoost|کارآموزی,,,محل احداث پروژه,,انواع نقشه های ساختمانی,,روش های اجراء,,طراحی ستون های فلزی,,دسته های اتصال,,چگونگی اتصال تیر به ستون,,نکاتی در مورد ساخت تیرها,,وصل تیرهای سراسری,,وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر,,تیرچه,,پروفیل های اتصال و میل مهار,,بادبند,,سقف تیرچه بلوک
با ما همراه باشید با موضوع ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها

فصل اول

مقدمه

فصل دوم

محل احداث تحقیق

انواع نقشه های ساختمانی

روش های اجراء

طراحی ستون های فلزی

دسته های اتصال

چگونگی اتصال تیر به ستون

نکاتی در مورد ساخت تیرها

وصل تیرهای سراسری

وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر

تیرچه

پروفیل های اتصال و میل مهار

بادبند

سقف تیرچه بلوک