مقاله تولید شبکه حساس و بکار گیری آن در اندازه گیری میدان تنش پسماند بااستفاده از روش تجربی موری

خلاصه مقاله: در مقاله حاضر برای تحلیل و اندازه گیری میدان تنش ناشی از بارگذاری روی قطعات، از روش تجربی موری استفاده شده است. قدم اول و بسیار مهم در روش موری که ازجمله روشهای نوری برای تحلیل تجربی تنش می باشد، تهیه شبکه حساس نوری میباشد. با استفاده ازمقاله تولید شبکه حساس و بکار گیری آن در اندازه گیری میدان تنش پسماند بااستفاده از روش تجربی موری|41015050|sarzamindoost|اندازه گیری ,میدان تنش,موری,روش نوری,تداخل سیمی
با ما همراه باشید با موضوع مقاله تولید شبکه حساس و بکار گیری آن در اندازه گیری میدان تنش پسماند بااستفاده از روش تجربی موری

خلاصه مقاله:

در مقاله حاضر برای تحلیل و اندازه گیری میدان تنش ناشی از بارگذاری روی قطعات، از روش تجربی موری استفاده شده است. قدم اول و بسیار مهم در روش موری که ازجمله روشهای نوری برای تحلیل تجربی تنش می باشد، تهیه شبکه حساس نوری میباشد. با استفاده از تداخل سنجی اپتیکی، شبکه ای با چگالی خطوطی حدود 570 خط در میلیمتر تولید شده است . همچنین با روش فتوریزیست ، شبکه ای بر روی قطعه انداخته می شود. سپس با انجام آزمایش و تعبیر هاله های موری ایجاد شده بر روی قطعه، میدان جابجایی و تنش پسماند اندازه گیری میشود.

کلمات کلیدی:
اندازه گیری ، میدان تنش ، موری ، روش نوری ، تداخل سیمی