پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 19 سوالی نوع فایل: word انتخاب متغیر گرایش مصرف به مشروبات الکلی بر اساس نظریه فیش باین وآیزن وآلپورت می باشدکه برای سنجش گرایش به سه بعد شناختی و عاطفی و رفتار اشاره دارند.برپرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی|41018682|sarzamindoost|پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی, گرایش به مصرف مشروبات الکلی
با ما همراه باشید با موضوع پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی
مشخصات « »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 19 سوالی نوع فایل: word

انتخاب متغیر گرایش مصرف به مشروبات الکلی بر اساس نظریه فیش باین وآیزن وآلپورت می باشدکه برای سنجش گرایش به سه بعد شناختی و عاطفی و رفتار اشاره دارند.برای اندازه گیری این مفهوم بعنوان متغیر وابسته مجموعأ 19 گویه(گویه های 1-5 تا 19-5) مورد استفاده قرار میگیرد.